Europejskie organizacje pracodawców i związki zawodowe osiągnęły porozumienie w sprawie Wspólnego Programu Prac na lata 2015-2017. Została także opublikowana analiza europejskiego rynku pracy.

"Partnerstwo dla wzrostu i zatrudnienia" ustanawia plan wspólnego działania europejskich partnerów społecznych na lata 2015-2017. Partnerzy przyjęli także ostateczny tekst pogłębionej analizy europejskiego rynku pracy.

Osiem lat od opublikowania pierwszej analizy rynku pracy, europejscy partnerzy społeczni publikują najważniejsze rekomendacje dotyczące wyzwań związanych z kryzysem i reformami strukturalnymi. Zalecenia te obejmują potrzebę dialogu społecznego w kontekście wzrostu i zatrudnienia, konieczność rozwiązania problemów Europy związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, wzmocnieniem produktywności i potrzebę walki z nierównościami społecznymi i biedą.

Prezentacja wspólnej analizy i programu prac jest dowodem odpowiedzialności europejskich partnerów społecznych za podejmowanie wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań wynikających z kryzysu poprzez obietnice tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy, przywrócenie wzrostu konkurencyjności Europy i jej atrakcyjności inwestycyjnej.

Europejscy partnerzy społeczni uzgodnili, że:

- przeprowadzą negocjacje porozumienia ramowego w sprawie aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego;

- podejmą wysiłek polepszenia implementacji zawartych autonomicznych porozumień ramowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w 8-10 państwach członkowskich, gdzie stwierdzono niewystarczający poziom implementacji;

- podkreślą konieczność zwiększenia publicznych i prywatnych inwestycji, celem uzyskania optymalnego wzrostu, utworzenia nowych miejsc pracy i ożywienia bazy przemysłowej UE;

- przygotują wspólne konkluzje promujące lepsze godzenie pracy zawodowej, życia prywatnego i rodzinnego oraz walkę z nierównościami płci celem zmniejszenia różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn;

- potrzebne jest doskonalenie umiejętności w celu zaspokojenia potrzeb gospodarki cyfrowej, jak również prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy, aby rozwiązać problem niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy, i ułatwić przejście z bezrobocia do zatrudnienia;

- wesprą instytucje unijne przy opracowaniu pakietu mobilności, w celu rozwiązania problemów luk prawnych i egzekwowania prawa, promowania mobilności pracowników oraz mobilnych praktyk zawodowych.

Obydwa dokumenty są dostępne na stronach internetowych organizacji partnerów społecznych.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 15 lipca 2015 r.