Stosownie do art. 2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawca obowiązany jest przeprowadzać szkolenia z zakresu bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz powtarzać je okresowo. Szczegółowe zasady szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Najistotniejszym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie każdy pracownik jest obowiązany odbyć przed dopuszczeniem go do pracy, jest szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Powyższe szkolenia są o tyle istotne, że ich intencją jest przede wszystkim zapoznanie nowego pracownika ze specyfiką danego zakładu pracy. Instruktaż ogólny powinien bowiem zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się m.in. z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w k.p., w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, zasadami poruszania się na terenie zakładu pracy, zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia występującymi w zakładzie i podstawowymi środkami zapobiegawczymi, podstawowymi zasadami bhp związanymi z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym, zasadami przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego, a także podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. Instruktaż stanowiskowy ma natomiast zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian. Biorąc pod uwagę powyższe lekarz, który w ramach specjalizacji odbywa staż w innym szpitalu niż ten, w którym jest zatrudniony, powinien przejść szkolenie wstępne z zakresu bhp, w celu zapoznania się ze specyfiką nowego podmiotu leczniczego.