Fragment publikacji Serwisu BHP.

1. Kryteria ergonomiczne, które powinien brać pod uwagę pracodawca oraz pracownik służby bhp w trakcie tworzenia nowych stanowisk pracy lub modernizacji obecnych

Poniżej przedstawiono role kryteriów ergonomicznych, ich rodzaje oraz zastosowanie.
Kryteria ergonomiczne spełniają trzy ważne role, wzajemnie się uzupełniające:

  • są źródłem informacji ergonomicznej,
  • uruchamiają mechanizmy skojarzeń i analogii, kierunkując myśli oceniającego w stronę rozwiązań poprawnych z punktu widzenia ergonomii,
  • mogą wskazywać możliwości zastosowania gotowych rozwiązań, sprawdzonych w praktyce, wzorcowych pod względem ergonomicznym.

Ergonomiczne kryteria wynikają z przyjętego w ergonomii podejścia, wymagającego dostosowania maszyn, urządzeń, narzędzi oraz całego środowiska pracy do indywidualnych cech każdego człowieka tzn. psychicznych, fizjologicznych i kulturowych.
Do kryteriów ogólnych zaliczyć można proces pracy, przestrzeń pracy, urządzenia kontrolno-sterownicze oraz materialne środowisko pracy.

Ogólne kryteria ergonomiczne:

1. Kryteria ergonomiczne dla procesu pracy

Ergonomiczne organizowanie stanowisk w procesie pracy polega na nowych formach zaangażowania człowieka w proces produkcyjny, zgodny z jego rytmem fizjologicznym i potrzebami psychofizycznymi.
Sprowadza się to do:

  • grupowania zadań, w taki sposób by stworzyć jak najbardziej optymalne warunki pracy;
  • istotne jest aby dobrze został dobrany stopień autonomii stanowiska;
  • przydzielenia człowiekowi zadania, w których jest lepszy od maszyny, a maszynie tych, w których człowiek nie daje sobie rady bądź zadania są dla niego zbyt uciążliwe lub niebezpieczne.

W tym celu:

  • wykorzystuje się dane dotyczące wysiłku fizycznego i psychicznego związanego z wykonywaniem poszczególnych czynności, zadań, operacji;
  • uwzględnia reguły biomechaniki ruchów i wskazówki dotyczące percepcji i przetwarzania informacji.

Ważnymi czynnikami w organizowaniu procesu pracy są:

  • rozszerzanie pracy - technika zwiększania zakresu pracy pracownika przez przydzielenie mu większej liczby zadań tego samego rodzaju;
  • wzbogacanie pracy - technika zwiększania zakresu pracy pracownika przez wprowadzenie w zakres jego obowiązków czynności o różnym stopniu trudności w ramach jednego zadania; pozwala to na zwiększenie stopnia swobody i podejmowania decyzji w zakresie wykonywanych przez pracownika czynności, zwiększenie samodzielności i odpowiedzialności w planowaniu i kontrolowaniu swojej pracy i jej wyników; próby wzbogacenia pracy zmierzają do lepszego wykorzystania umiejętności pracownika (...)