Zasiłek rodzinny i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Od 1 listopada 2018 r. i w całym 2019 kryterium dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego wynoszą:
•    kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
•    kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 922 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy

Od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 184,42 zł. (Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił 215,84 zł).

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł).

 

Zasiłek dla opiekuna

Od 1 listopada 2018 r. zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i wynosi 620 zł (wzrost o 100 zł).

Te kwoty pozostaną w latach 2018-2021 bez zmian

Kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na niezmienionym poziomie od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
•    zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
•    zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,
•    zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 546 zł (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
                               – do 5. roku życia – 90 zł,
                               – powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
•    dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,
– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
•    jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
•    świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

 

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, procedurze weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada na 1 listopada 2021 r.