Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 r., który przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, określa cele i kierunki działań zgodne z priorytetami polityki państwa w dziedzinie rynku pracy. Plan, który określony został na szczeblu ogólnokrajowym, stanowi podstawę dla przygotowania przez samorządy województw corocznych regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia, obejmujących najważniejsze grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia.

 


Główne cele planu

Głównym celem planu jest wzrost zatrudnienia i produktywności, tak by przygotować polski rynek pracy, pracowników i pracodawców na współczesne wyzwania gospodarcze (transformacja cyfrowa i automatyzacja, transformacja energetyczna oraz zmiany demograficzne). Chodzi także o wzmocnienie jakości zatrudnienia w Polsce po pandemii COVID-19.

Najważniejsze cele do realizacji w 2021 r. to:

 • Złagodzenie negatywnych skutków COVID-19 dla rynku pracy
  • Kluczowym wyzwaniem jest dalsza ochrona miejsc pracy, w związku z możliwym negatywnym wpływem na zatrudnienie ograniczeń aktywności gospodarczej. Chodzi o kontynuację działań osłonowych, w szczególności dla najbardziej dotkniętych branż.
 • Równowaga na rynku pracy
  • Odpowiedzią na nierównowagę na rynku pracy, wynikającą m.in. ze zmian demograficznych czy trendów społecznych, jest koncepcja pełnego wykorzystania potencjału kadr. Kluczową grupę stanowią tu osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby z małymi dziećmi. Zapewnienie dostępu do elastycznych form pracy (pracy w zmniejszonym wymiarze godzin, pracy zdalnej) czy różnych form opieki nad dzieckiem i innymi osobami wymagającymi opieki, umożliwi godzenie życia rodzinnego z zawodowym i szybszy powrót na rynek pracy oraz uchroni przed dezaktualizacją umiejętności.
  • Wsparcie aktywności zawodowej i podnoszenie umiejętności pracowników zostanie osiągnięte m.in poprzez modernizację funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia (PSZ), w tym poprzez opracowanie pakietu nowych przepisów prawnych oraz dalszą informatyzację procesów i narzędzi stosowanych przez PSZ.
  • Kontynuowane będą działania na rzecz zatrudnienia osób młodych, w ramach programu Gwarancji dla Młodzieży (w tym poprzez nową edycję programu) oraz innych możliwych instrumentów adresowanych do tej grupy.
 • Tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości
  • Prowadzone będą działania na rzecz wspierania i propagowania zatrudnienia w oparciu o formy przewidziane w prawie pracy (kodeksie pracy), przynoszące najlepsze  i wymierne korzyści wszystkim stronom występującym na rynku.
  • Wspierany będzie rozwój kompetencji cyfrowych oraz szkolnictwa w dostosowaniu do wyzwań związanych z transformacją cyfrową.
  • Wspierany będzie dalszy rozwój dialogu społecznego.
 • Lepsze dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników do wymogów rynku pracy przyszłości
  • Kontynuowane będą działania na rzecz zwiększania szans na rynku pracy poprzez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.
  • Polityka zatrudnienia zostanie ukierunkowana m.in. na wsparcie tworzenia zielonych i cyfrowych miejsc pracy.
  • Doskonalone będą metody prognozowania zapotrzebowania na zawody, kompetencje i nowe kwalifikacje w perspektywie długoterminowej (np. 5 i 10 lat).
  • Rozwijane będą mechanizmy współpracy i koordynacji polityki uczenia się przez całe życie.
 • Skuteczne zarządzanie migracjami zarobkowymi
  • Prowadzona będzie analiza systemu prawno-organizacyjnego dotyczącego zatrudnienia oraz usprawnienie procedur w tym zakresie, sprzyjających zwiększeniu zatrudnienia spoza polskiego rynku pracy.
  • Wspierana będzie mobilność pracownicza na rynku pracy państw członkowskich UE/EFTA poprzez sieć EURES, z uwzględnieniem potrzeb polskiego rynku pracy.
  • Wspierany będzie powrót osób z emigracji oraz repatriantów.