Dokument ten stanowi dowód, że pracodawca właściwie scharakteryzował stanowisko pracy i występujące na nim zagrożenia w przypadku, gdyby w wyniku zaniedbań lekarza profilaktyka pracownik nie przeszedł niezbędnych badań.
Tryb przechowywania zaświadczeń lekarskich wydanych przez lekarza medycyny pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). Zgodnie z jego § 6, pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe, składające się z trzech części, które zawierają:
a) w części A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (w tym m.in. zaświadczenie lekarskie wydane po przeprowadzonych badaniach wstępnych, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku),
b) w części B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika (w tym m.in. orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi),
c) w części C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (w tym m.in. orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy).
Przechowywanie tych orzeczeń jest dla pracodawcy bardzo istotne, ponieważ mogą one mieć dla niego duże znaczenie dowodowe. W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych badań profilaktycznych, zaświadczenie lekarskie o zdolności pracownika do pracy jest dowodem dla pracodawcy, że przyjął osobę zdrową w rozumieniu warunków dopuszczenia jej do pracy na określonym stanowisku. Natomiast w przypadku negatywnego wyniku orzeczenia lekarskiego ma podstawy do odsunięcia w sposób jednostronny pracownika niezdolnego z przyczyn zdrowotnych od wykonywania dotychczasowych obowiązków i w konsekwencji do zmiany jego warunków zatrudnienia lub – w razie braku takich możliwości – nawet do rozwiązania z nim stosunku pracy.
W książce Meritum BHP, która lada dzień ukaże się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, a jest już dostępna w przedsprzedaży, znajdą Państwo więcej informacji dotyczących profilaktycznych badań lekarskich. Maciej Ambroziewicz omawia m.in. rodzaje badań profilaktycznych, tryb i zasady przeprowadzania badań profilaktycznych, wyjaśnia kto może przeprowadzać badania profilaktyczne, jaki jest tryb odwoławczy w tych sprawach, omawia też finansowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych profilaktyczną opieką lekarską nad pracownikami i szczególne rodzaje badań. Publikacja zawiera przydatne wzory dokumentów: przykładowy wzór skierowania na badania profilaktyczne, wzory zaświadczeń lekarskich wydanych po przeprowadzonych badaniach profilaktycznych, a także wzór umowy o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną.

Opracowano na podstawie fragmentów książki Meritum BHP.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.