Jak często i na jakiej podstawie powinny być kontrolowane, konserwowane i legalizowane urządzenia przeciwpożarowe, w szczególności podręczny sprzęt gaśniczy?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) urządzenia przeciwpożarowe to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed wybuchem, oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.
Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.
Urządzenia przeciwpożarowe, w tym i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Natomiast węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.
Prezesi trzech największych krajowych producentów gaśnic i agregatów gaśniczych, czyli: Zakładów Metalowych S.A, Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych S.A. oraz Wytwórni Sprzętu Pożarniczego „Ogniochron” S.A. ustalili, że pierwszy przegląd gaśnic i agregatów gaśniczych należy przeprowadzić przed upływem 12 miesięcy od daty produkcji, natomiast drugi przegląd i następne przeprowadza się co 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach, które mogą mieć wpływ na pogorszenie stanu technicznego, a tym samym skuteczności gaśniczej, terminy przeglądów sprzętu mogą ulec skróceniu. Sytuacja taka może mieć miejsce między innymi w: przemyśle chemicznym, gospodarce morskiej, górnictwie, obiektach o szczególnym zagrożeniu pożarowym oraz przy niekorzystnych warunkach klimatycznych. Decyzję w tym zakresie podejmuje administrator obiektu.
Pod pojęciem przegląd należy rozumieć okresowe sprawdzenie stanu technicznego gaśnic i agregatów gaśniczych, mające na celu stwierdzenie ich sprawności technicznej, zapewniającej właściwe działanie w chwili użycia. Integralną częścią przeglądu jest konserwacja, mająca na celu przywrócenie sprawność technicznej gaśnicy lub agregatu gaśniczego, bez konieczności przeprowadzenia naprawy. Natomiast naprawa, to czynności warsztatowe, których celem jest przywrócenie funkcji użytkowej jednostce podręcznego sprzętu gaśniczego. W ramach naprawy przeprowadza się: demontaż i montaż sprzętu, wymianę środka gaśniczego, czyszczenie, malowanie i badanie wytrzymałościowe zbiornika oraz znakowanie sprzętu. Zbiorniki gaśnic pianowych i proszkowych o pojemności powyżej 6 litrów podlegają - w ramach dozoru technicznego - badaniom okresowym co 5 lat, a zbiorniki gaśnic śniegowych – co 10 lat.
Szczegółowe wymagania można znaleźć w Polskich Normach, jak np.: PN-EN 3-7:2008. Gaśnice przenośne. Część 7. Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań oraz normy z serii PN-M-51051, PN-M-51079 i PN-EN 1866, PN-EN 12101-2:2005 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań oraz PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.