Punkty zaczepowe, jak np. śruby z uchem, stosowane w technice dźwigowej nie podlegają okresowym badaniom w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).
Za bezpieczną eksploatację punktów zaczepowych (przeglądy, konserwacja i użytkowanie) odpowiada użytkownik, który powinien przeprowadzać ich okresowe przeglądy zgodnie z zakresem i częstotliwością, określoną w dokumentacji technicznej przekazanej wraz z zaczepami (śrubami z uchem) przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Przepis § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) określa zawiesia i ich elementy jako osprzęt do podnoszenia. Osprzęt jest elementem lub wyposażeniem niezwiązanym z maszyną podnoszącą - są to również zawiesia i ich elementy, umożliwiające utrzymanie ładunku, umieszczane pomiędzy maszyną a ładunkiem lub na samym ładunku lub mogące stanowić integralną część ładunku, które są wprowadzane do obrotu oddzielnie. Zaczepy spełniają te warunki.
Podsumowując, użytkownik zaczepów (śrub z uchem i innych) powinien stosować się do wskazówek producenta dotyczących eksploatacji zaczepów, zamieszczonych w instrukcji.

Opracowanie: Kazimierz Kościukiewicz, Autor Serwisu BHP.