Każdego roku kilkaset osób kończy studia na kierunkach związanych z ochroną pracy. Jak wiadomo, warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest napisanie pracy dyplomowej wiążącej się z kierunkiem nauki, lecz zwykle poza autorami, promotorami i recenzentami oraz czasami członkami komisji egzaminacyjnych, nie wiemy, jaką użyteczną, praktyczną wartość mają te dzieła.

Dlatego z dużym uznaniem trzeba przyjąć inicjatywę Stowarzyszenia Ochrony Pracy, które po ponad rocznych przymiarkach zorganizowało i ogłosiło I Ogólnopolski konkursu na najlepszą pracę dyplomową z ochrony pracy.

Konkurs jest adresowany do absolwentów studiów podyplomowych, magistrów, inżynierów i licencjatów wszystkich typów uczelni (dziennych, wieczorowych, zaocznych i in.), którzy napisali i obronili prace dyplomowe z ochrony pracy, a szczególnie z bezpieczeństwa i higieny pracy w latach 2007-2008. Konkurs ma dwie kategorie:
– na pracę magisterską i podyplomową,
– na pracę inżynierską i licencjacką.

Prace mogą nadsyłać bezpośrednio ich autorzy bądź za pośrednictwem uczelni, w których je obronili. Jednak przed wysłaniem kopia pracy powinna być poświadczona przez macierzystą uczelnię. Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na pracę dyplomową” należy nadsyłać drogą pocztową do dnia 31 marca 2009 r. na adres:
Stowarzyszenie Ochrony Pracy
ul. Paca 37
04-386 Warszawa

Do zgłaszanej na konkurs pracy autor powinien dołączyć: dokładny adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu, a także (pozostawia się to do decyzji autora) kilka informacji o sobie. Nadesłane dane pozostaną do wyłącznej wiadomości Jury konkursu.
Prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatorów, w skład którego wejdą specjaliści z zakresu ochrony pracy, pracownicy nauki z warszawskich uczelni oraz przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody w następującej wysokości:
- za najlepsze prace magisterskie i podyplomowe:
I nagroda – nagroda rzeczowa w wysokości około 5000 zł,
II nagroda – nagroda rzeczowa w wysokości około 4000 zł,
III nagroda – nagroda rzeczowa w wysokości około 3000 zł,
dwa wyróżnienia – nagrody rzeczowe w wysokości około 1000 zł;
- za najlepsze prace inżynierskie i licencjackie:
I nagroda – nagroda rzeczowa w wysokości około 3000 zł,
II nagroda – nagroda rzeczowa w wysokości około 2000 zł,
dwa wyróżnienia – nagrody rzeczowe w wysokości około 1000 zł.

Organizatorzy zastrzegają, że Jury może dokonać innego podziału nagród. Fundatorem nagród jest Firma SEKA S.A. oraz Stowarzyszenie Ochrony Pracy. Patronat medialny nad konkursem pełni miesięcznik „Praca i Zdrowie” wydawany przez Wydawnictwo Unimedia Sp. z o.o. Konkurs będzie rozstrzygnięty do dnia 30 czerwca 2009 r., a wyniki zostaną ogłoszone w pismach specjalistycznych. Laureaci o wynikach zostaną powiadomieni listem poleconym, pocztą elektroniczną i telefonicznie. Stowarzyszenie Ochrony Pracy zamierza organizować konkurs cyklicznie, co dwa lata, a tymczasem serdecznie zaprasza do udziału w pierwszej edycji.