Odpowiedź:

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach nie przysługuje przedsiębiorcy, który w okresie 60 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej wykonywał jakąkolwiek pozarolniczą działalność. Jeżeli więc w 2016 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, a obecnie zamierza rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą, z tytułu tej drugiej działalności nie ma prawa opłacać składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach. Nie ma natomiast przeszkód, aby z tytułu tej pierwszej działalności gospodarczej składki na ubezpieczenia społeczne były opłacane na preferencyjnych warunkach pomimo późniejszego rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 18a ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963) – dalej u.s.u.s., podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Prawo do opłacania składek na powyższych warunkach nie przysługuje jednak tym przedsiębiorcom, którzy: a) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadzili jakąkolwiek pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 u.s.u.s., b) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Stąd też, jeżeli przedsiębiorca w 2016 r. prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, a obecnie zamierza rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą, z tytułu tej drugiej działalności nie ma prawa opłacać składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach. Nie ma natomiast przeszkód, aby z tytułu tej pierwszej działalności gospodarczej składki na ubezpieczenia społeczne były opłacane na preferencyjnych warunkach aż do upływu 24 miesięcy kalendarzowych liczonych od jej rozpoczęcia, chyba że przedmiotowa działalność jest wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Z art. 18a u.s.u.s. nie wynika bowiem, że rozpoczęcie przez przedsiębiorcę kolejnej pozarolniczej działalności pozbawia go prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach z tytułu wcześniej rozpoczętej działalności gospodarczej. Podkreślenia przy tym wymaga, że osoba, która prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej i indywidualnie – zgodnie z art. 9 ust. 3 u.s.u.s. – jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z jednego, wybranego przez siebie rodzaju działalności. Natomiast składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne – zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) w zw. z art. 82 ust. 3 i 5 pkt 1) i 9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) – jest należna odrębnie od każdej z tych działalności. 

Piotr Kostrzewa,
autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  
Odpowiedzi udzielono 19.09.2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów