Pracownik nie pobrał raportu ZUS RMUA. Następnie zmarł. Komu pracodawca powinien wydać/wysłać dokument? Do tej pory, gdy pracodawca wydawał ZUS RMUA, pracownik na drugim dokumencie potwierdzał podpisem jego odebranie.


 

Przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s. nie określają trybu postępowania z raportem ZUS RMUA, jeżeli pracownik zmarł przed jego odebraniem. Należy więc przyjąć, że raport ZUS RMUA podobnie jak świadectwo pracy powinien zostać włączony do akt osobowych zmarłego pracownika i wydany na wniosek członka rodziny np. małżonka.


 

W myśl art. 41 ust. 1 u.s.u.s., informacje zawarte w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu elektronicznego w celu ich weryfikacji. Z reguły informacje te są przekazywane ubezpieczonym przy wykorzystaniu raportu ZUS RMUA. Przepisy u.s.u.s. nie określają trybu postępowania z raportem ZUS RMUA w przypadku, gdy ubezpieczony zmarł przed jego odebraniem. Wydaje się, że pracodawca, którego pracownik zmarł przed odebraniem ZUS RMUA, powinien z tym dokumentem postąpić w podobny sposób jak to ma miejsce w przypadku świadectwa pracy. Z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) wynika, że w razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika. W konsekwencji należy przyjąć, że nieodebrany przez zmarłego pracownika raport ZUS RMUA powinien być pozostawiony w aktach osobowych pracownika i ewentualnie wydany na wniosek członka rodziny np. małżonka.