Komitet ONZ rekomenduje między innymi:

- przegląd ustawodawstwa i różnych programów dla osób bezrobotnych, w tym aktywizujących i integrujących społeczność romską;

- stopniowe redukowanie zatrudnienia na podstawie umów czasowych;

- zwiększenie zasobów i kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy;

- wyeliminowanie różnic w wynagrodzeniu za tę samą pracę poprzez m.in. wzmacnianie transparentności płac, szczególnie w sektorze publicznym;

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych realizuje kontrolę wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Polska ratyfikowała Pakt w 1977 r.

Polecamy: Polski rynek pracy potrzebuje reform

Ocena wykonywania Paktu przeprowadzana jest na podstawie składanych przez poszczególne państwa sprawozdań. Są one sporządzane przy wykorzystaniu kwestionariusza opracowanego przez Komitet i przedkładane w kilkuletnich odstępach. Poza sprawozdaniem krajowym członkowie komitetu dysponują także uwagami organizacji pozarządowych. Uwagi organizacji pozarządowych przekazane Komitetowi przed terminem rozpatrzenia sprawozdania udostępniane są państwu.

Po wstępnym rozpatrzeniu sprawozdania Komitet spotyka się z delegacją rządową. Następnie Komitet przyjmuje wnioski końcowe, zawierające ocenę wdrażania postanowień Paktu przez dane państwo (aspekty pozytywne, problemy) oraz zalecenia co do sposobu rozwiązania problemów. Zalecenia nie są wiążące dla państw.