Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Robert Telus (PiS).

Projekt dotyczy przesłanek umożliwiających podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia osoby innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług bądź powołania do rady nadzorczej.

Ponadto zmiany mają na celu uporządkowanie kwestii związanych z nawiązywaniem stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kierowników komórek organizacyjnych w Centrali KRUS, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych, które uległy przekształceniu w stosunek pracy na podstawie powołania oraz umożliwienie lokowania wolnych środków funduszu administracyjnego KRUS.

Polecamy: Rolnik zarobi więcej bez konieczności rezygnacji z KRUS

Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.

Sprawozdawcą był poseł Jan Duda (PiS).

Komisje przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Mirosław Maliszewski (PSL).

Projekt dotyczy przedłużenia rolnikom o 5 lat (do 2022 roku) preferencyjnych warunków przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącą podkomisji została poseł Teresa Hałas (PiS).

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski.