Odpowiedź: Klauzula o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem obowiązuje również w okresie, o który została przedłużona umowa.

Uzasadnienie: Co do zasady, umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Wyjątek od tej reguły określa przepis art. 33 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., zgodnie z którym przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Klauzula o wypowiedzeniu może od początku stanowić jeden z warunków umowy o pracę lub też może zostać do niej wprowadzona już w czasie trwania stosunku pracy.
Jeżeli strony przedłużyły aneksem okres trwania umowy zawartej na czas określony, nie zmieniając pozostałych warunków umowy, to czynność ta nie wpływa w żaden sposób na umieszczoną w umowie klauzulę przewidującą możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Oznacza to, że w trakcie kolejnych 3 miesięcy obowiązywania umowy strony nadal mają możliwość jej rozwiązania za wypowiedzeniem.
Na mocy art. 251 § 2 k.p. uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony. Przedłużenie umowy aneksem o trzy miesiące jest więc równoznaczne z zawarciem drugiej umowy na czas określony wliczanej do limitu umów, o którym mowa w art. 251 § 1 k.p.
 

Katarzyna Pietruszyńska

 

Pytanie pochodzi  z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych