Pomimo, że system ubezpieczeń społecznych co do zasady kojarzony jest z przekazywaniem danin publicznych, niektórzy płatnicy składek mogą pobierać wynagrodzenie za wykonywane obowiązki. Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1005). W przypadku więc płatników składek, którzy wykonują zadania związane z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ZUS obowiązany jest wypłacać wynagrodzenie.

Sprawdź w LEX: Kiedy pracodawca ma prawo ubiegania się o zwrot wypłaconych zasiłków? >

Działanie to będące zadaniem publicznym zlecane jest płatnikom składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych i wypłacają swoim ubezpieczonym w czasie trwania ubezpieczenia świadczenia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa wynosi 0,1 proc. kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń. Ustalona w ten sposób kwota wynagrodzenia podlega potrąceniu z należnych do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że płatnik przekazuje do ZUS niższą kwotę uwzględniającą wynagrodzenie.

Sprawdź w LEX: W którym momencie ująć w przychodach wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego?  >

 


Tylko w ubezpieczeniu chorobowym, a nie w wypadkowym

Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie analogicznego rozwiązania w przypadku świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.  Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku błędnego ustalenia uprawnień lub wysokości zasiłku  w obszarze ubezpieczenia chorobowego, płatnik zasiłków straci prawo do naliczenia wynagrodzenia, ale tylko od kwoty nieprawidłowo wypłaconego zasiłku.

  

Sprawdź również książkę: Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz >>


Czy za rozliczenia innych obowiązków płatnicy składek też powinni otrzymywać wynagrodzenie?

Przy nakładaniu na płatników składek nowych obowiązków, chociażby tych związanych z świadczeniami postojowymi dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, czy też innych sytuacji, gdy to płatnik wykonuje zadanie związane z ustaleniem prawa do świadczenia, wartym rozważania jest przyznawanie wynagrodzenia płatnikom składek. Taki obowiązek dla ustawodawcy pozwoliłby ograniczyć nakładanie nowych obowiązków albo zrównoważyć koszty działań podejmowanych przez płatników składek wynikające z obowiązków administracyjnych.

Dr Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Sprawdź w LEX: Czy korygując kwotę świadczeń wykazanych w DRA należy skorygować wysokość wynagrodzenia za ich wypłatę? >