Odpowiedź:

Ponieważ w czerwcu 2016 r. kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, zleceniodawca powinien opłacić składki na Fundusz Pracy.

Uzasadnienie:

Zleceniodawca opłaca obowiązkowe składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę, jeżeli podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę –  art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) – dalej u.p.z.i.r.p. Składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę nie musi jednak opłacać zleceniodawca, który jest osobą fizyczną i nie zatrudnia ani jednego pracownika (art. 2 ust. 1 pkt 25 i art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c u.p.z.i.r.p.). Ponadto nie opłaca się składki na Fundusz Pracy za tych zleceniobiorców, którzy osiągnęli wieku wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn (art. 104b ust. 2 u.p.z.i.r.p.).
Z pytania wynika, że wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało określone w stawce miesięcznej i wynosi ono 1850,00 zł, a więc jest równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. W czerwcu 2016 r. zleceniobiorca otrzymał niższe wynagrodzenie za pracę ponieważ przez część tego miesiąca chorował i w związku z tym nie wykonywał zlecenia. Fakt ten nie zmienia jednak tego, że gdyby pracował przez cały czerwiec 2016 r. to zgodnie z umową zlecenia otrzymałby wynagrodzenie w wysokości 1850,00 zł. Tym samym jego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca, była co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. „Przeliczenie na okres miesiąca” ma bowiem na celu ustalenia jaka byłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe danej osoby, gdyby ta osoba pracowała przez cały miesiąc. W konsekwencji uzasadnione jest stanowisko, że z uwagi na to, iż kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, zleceniodawca powinien za niego opłacić składki na Fundusz Pracy.

Magdalena Kostrzewa,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Odpowiedzi udzielono  11.07.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów