Odpowiedź:

W orzecznictwie odnoszącym się do doprecyzowania czasu pracy tzw. pracowników mobilnych oraz wykonywanych czynności, które są wliczane do ich czasu pracy, Sąd Najwyższy wskazuje, że czas pracy takiego pracownika rozpoczyna się w momencie „wyjazdu z mieszkania pracownika handlowego” oraz, że nie ma znaczenia, jakim środkiem transportu pracownik się porusza. Należałoby zatem przychylić się do takiej interpretacji, że czas pracy rozpoczyna się w momencie wyjazdu samochodem spod mieszkania pracownika.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałówUzasadnienie:

Zgodnie z art.  128 §  1 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W wyroku z dnia 3 grudnia 2008 r.,  I PK 107/2008, OSNP 2010/11-12/133, SN stwierdził, że czas pracy pracownika handlowego „rozpoczyna się od wyjazdu z mieszkania pracownika handlowego w sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla niego żadnego miejsca, które mogłoby być traktowane jako zamiejscowa siedziba pracodawcy, a praca polegała w całości na wykonywaniu zadań w placówkach handlowych, do których pracownik dojeżdżał samochodem z zajmowanego przez siebie mieszkania; czas ten obejmuje również powrót do mieszkania po wykonaniu zasadniczego zadania pracowniczego”. Według aktualnej linii orzeczniczej, czasem pracy pracownika wykonującego obowiązki pracownicze na określonym obszarze, do którego konieczne jest stałe przemieszczanie się, jest także czas poświęcony na niezbędne przejazdy (tak Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 19 listopada 2008 r., II PZP 11/08, w wyroku z  dnia 6 maja 2014 r., II PK 219/13, w wyroku z dnia 11 sierpnia 2015 r., III PK 152/14).

Paula Dąbrowska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  Odpowiedzi udzielono  20.06.2016 r.