Odpowiedź:
Odwołany członek zarządu będzie uprawniony do odprawy emerytalnej o ile spełnił warunki niezbędne do uzyskania prawa do emerytury oraz, oprócz stosunku organizacyjnego, pozostawał ze spółką również w stosunku pracy, który ustał w związku z przejściem na emeryturę.

Uzasadnienie:

Członkowie zarządu spółek prawa handlowego nawiązują najczęściej dwa rodzaje stosunków prawnych ze spółką: stosunek organizacyjny wynikający z powołania do pełnienia funkcji członka zarządu oraz stosunek pracy wynikający z zawartej umowy o pracę.
Jeżeli członek zarządu spełnił warunki niezbędne do uzyskania prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a jego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, nabywa on uprawnienie do wypłaty odprawy emerytalnej w wysokości co najmniej minimum ustawowego wynoszącego równowartość miesięcznego wynagrodzenia. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z art. 92[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p.  Pierwszy warunek zostaje zrealizowany, gdy osoba ubiegająca się o emeryturę spełni wymogi wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 748) - dalej u.e.r. co w omawianym przypadku zostało potwierdzone decyzją organu rentowego o ustaleniu prawa do emerytury. Drugi warunek natomiast wymaga zaistnienia związku pomiędzy ustaniem stosunku pracy oraz przejściem na emeryturę.
Przyjmuje się, że związek czasowy między przejściem na rentę lub emeryturę a ustaniem stosunku pracy nie musi być bezpośredni, a zdarzenia te nie muszą następować równocześnie,  ale związek ten nie może być przypadkowy (por. dwa wyroki SN z dnia 4 lutego 2011 r., II PK 149/10 i II PK 224/10 oraz wyrok SN z dnia 2 marca 2010 r., II PK 239/09)
Wysokość odprawy wskazana w przepisach kodeksu pracy jest ustawowym minimum co oznacza, że jeśli w spółce istnieje np. układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagrodzeń inaczej regulujący wysokość należnej odprawy (na korzyść pracownika) to zastosowanie będzie miał akt zawierający postanowienia korzystniejsze dla pracownika.