Od 1 czerwca 2015 r. obowiązują nowe zasady klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych. Wymusiło to zmianę formy i treści karty charakterystyki oraz etykiety niebezpiecznych mieszanin. Wynikają one z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE. Nr L 353 z 30.12.2008, s. z późn. zm.) – dalej rozporządzenie CLP. Oznacza to, że wszystkie karty charakterystyki mieszanin chemicznych uznanych za niebezpieczne powinny być sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem CLP, a więc muszą zawierać nowe piktogramy i nowe oznakowanie.
Rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging – z ang. klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie) wdraża w Unii Europejskiej jednolite zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych zawarte w Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS), przyjętym przez ONZ w 2003 r. Jego nadrzędnym celem jest ułatwienie europejskim przedsiębiorcom globalnej wymiany handlowej i jednocześnie zapewnienie ochrony zdrowia ludzi i środowiska.

Zobacz także: Wpływ Globalnie Zharmonizowanego Systemu (GHS) na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Część I>>

Stopniowe wdrażanie przepisów rozporządzenia CLP wymusiło konieczność zmiany przepisów dotyczących kart charakterystyki. I tak, od 1 czerwca 2015 r. karty charakterystyki i etykiety niebezpiecznych mieszanin muszą być sporządzane zgodnie z nowym, ujednoliconym i zharmonizowanym systemem klasyfikacji, który przyniósł znaczące zmiany wymagań dotyczących zarówno formy, jak i treści. Zakończył się tym samym okres przejściowy – od tej chwili rozporządzenie CLP jest jedynym aktem prawnym mającym zastosowanie do klasyfikacji, oznakowania i pakowania zarówno substancji, jak i mieszanin.
Zmianie uległy również polskie przepisy, bowiem zgodnie z nowelizacją art. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.), podmioty wytwarzające na terytorium RP mieszaninę niebezpieczną lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie i wprowadzające taką mieszaninę do obrotu oraz podmioty sprowadzające taką mieszaninę na terytorium RP, obowiązane są przekazać informację o takiej mieszaninie Inspektorowi ds.. Substancji Chemicznych za pośrednictwem elektronicznego systemu ELDIOM (Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach – eldiom.chemikalia.gov.pl) w postaci specjalnej karty. Wprowadzenie karty wymaga: zarejestrowania wprowadzającego; podania wszystkich podstawowych danych o składzie oraz przesłania karty.
Kolejna zmiana zawarta w tej nowelizacji dotyczy oznakowania pojemników i zbiorników służących do przechowywania substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie oraz pojemników i zbiorników służących do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami, a także rurociągów zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie lub służących do ich transportowania, jak również miejsc, w których są składowane znaczące ilości substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie. Według nowych przepisów owinny być one należycie oznakowane, w tym opatrzone znakami ostrzegawczymi.

Zobacz także: Jakie wymagania powinien spełniać magazyn środków chemicznych?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.