Nieodpłatne świadczenia w postaci karnetów multisport a przychód pracowników

Jeżeli przekazujesz pracownikom nieodpłatne świadczenie, w każdym przypadku, musisz zastanowić się nad tym, jakie są z tym związane skutki podatkowe a w efekcie w zakresie ubezpieczeń. Konieczność taka wystąpi gdy pracownikowi wydasz karnet sportowy.

Ponad wszelką wątpliwość, pracownik który korzysta z takiego karnetu osiąga obiektywną korzyść a co za tym idzie i przychód podatkowy.

Karta Multisport to przychód pracownika

Fakt, że karnet taki przekazywany jest przez pracodawcę przesądza o tym, iż przychód uzyskany przez pracownika musi być umiejscowiony w źródle stosunek pracy. Jednym słowem, to płatnik musi pobrać od pracownika zaliczki na podatek dochodowy, po zakończeniu roku wykazać kwotę przychodu i pobraną zaliczkę w PIT-11. Z tego samego powodu, na płatniku spoczywają obowiązki do naliczenia i odprowadzenia do ZUS składek na ubezpieczenia.

Pamiętaj! Jeżeli pracodawca przekazuje pracownikowi karnet sportowy w ramach stosunku pracy, to przychód jaki pracownik uzyskuje z tego tytułu musi być traktowany tak jak wynagrodzenie, tj. generuje przychód ze stosunku pracy.

W takim przypadku, wartość brutto (czyli z podatkiem od towarów i usług - VAT) zakupionych karnetów jest przychodem pracownika, który otrzymuje takie świadczenie. Czyli kwota taka doliczana jest do wynagrodzenia („brutto") pracownika ze stosunku pracy i obejmuje zaliczkę na podatek oraz składki na ubezpieczenia finansowane przez pracownika.

Przykład 

(...)

 

Ważne! 

Wartość otrzymanego przez pracownika zwiększa też podstawę składek finansowanych przez pracodawcę!

W konsekwencji, jeżeli pracownik w danym miesiącu otrzyma dodatkowe świadczenie niepieniężne, w tym w postaci karnetu sportowego, faktycznie przelew na jego rachunek tytułem wynagrodzenia za pracę będzie niższy niż w innych miesiącach o finansowane przez niego: zaliczkę na podatek dochodowy i składki odprowadzane do ZUS.

Przykłady 

(...)

Pamiętaj! 

Przychodem pracownika jest wartość karnetu z podatkiem od towarów i usług. Bez znaczenia jest to, czy pracodawca odlicza podatek od towarów i usług zawarty w cenie zakupionego karnetu sportowego.

O ile, w ogólnym założeniu i w „podstawowej wersji świadczenia" sprawa wydaje się być czytelna, jednoznaczna ale nie dla wszystkich atrakcyjna fiskalnie, o tyle możliwe są jeszcze inne opcje, które wywołują nieco bardziej korzystne skutki w obszarze publicznoprawnym.

Karnety finansowane środkami ZFŚS

Pracodawca, który tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) finansuje niekiedy karnety sportowe ze środków takiego funduszu.

Karnety sportowe (fitness, siłownia, basen etc.) jako dotyczące zajęć sportowo-rekreacyjnych mogą być finansowane ze środków ZFŚS – tego rodzaju świadczenia mieszczą się w pojęciu działalności socjalnej pracodawcy.

Przykład

Pracodawca zakupił dla pracowników karnety na basen. Wartość jednego miesięcznego karnetu wynosi 60 zł. Zgodnie z uchwałą komisji socjalnej, wydatek taki został w całości sfinansowany środkami ZFŚS.

Jeżeli przy przyznawaniu takich świadczeń będziesz pamiętał o zachowaniu kryterium socjalnego to nie tylko takie rozporządzenie środkami ZFŚS nie będzie kwestionowane, ale mogą w związku z tym wystąpić bardzo pozytywne skutki fiskalne.

Podkreślić bowiem trzeba, że finansowanie karnetów środkami ZFŚS i przekazanie ich zgodnie z regulaminem (w tym z zachowaniem kryterium socjalnego) pozwoli pracodawcy na zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego wobec części przychodu (a przy niskiej kwocie do całego) oraz na wyłączenie całego przychodu z podstawy naliczania składek odprowadzanych do ZUS (bez względu na wartość świadczenia).

Pamiętaj! 

Wolna od podatku jest wartość świadczeń (rzeczowych i pieniężnych) otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. 

Przykład 

(...) 

Uwaga! 

Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi ale obecnie funkcjonuje wykładnia, w ramach której karnet sportowy nie jest utożsamiany z bonem czy talonem podlegającym wymianie na usługi czy towary!

W przypadku gdy wartość świadczenia przekroczą kwotę 380 zł, zwolnienie zastosujesz tylko do takiej części przychodu, jaka "zmieści się" w kwocie wolnej.

Przykład 

(...)

Rozliczając pracownikowi (jako płatnik) przychód z tytułu otrzymania przez niego karnetu sportowego finansowanego środkami ZFŚS, na potrzeby zwolnienia podatku dochodowego należy monitorować kwotę przychodu. Taki obowiązek nie istnieje w odniesieniu do składek na ubezpieczenia odprowadzane do ZUS. Jeżeli świadczenie jest finansowane środkami ZFŚS i jest przekazywane w ramach działalności socjalnej to w całości, bez względu na kwotę przychodu, nie stanowi podstawy naliczania składek na ubezpieczenia.

Pamiętaj! 

Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS nie stanowią podstawy naliczania składek odprowadzanych do ZUS, tj. na ubezpieczenia społeczne ale i zdrowotne.

Karnety przekazywane ogółowi pracowników

Jeżeli przekazywane pracownikom karnety finansowane są środkami obrotowymi pracodawcy, wówczas nie ma zastosowania żadne zwolnienie od podatku dochodowego ani wyłączenie z podstawy naliczania składek. Pracodawca już "od pierwszej złotówki" przychodu musi pracownikowi, jako płatnik, pobierać zaliczkę na podatek dochodowy i naliczać składki. Zatem tutaj zastosowanie mają zasady ogólne.

Gdyby jednak pracodawca zakupił dla pracowników usługi wstępu na sale sportowe, siłownie, basen, ale nie przybrałoby to charakteru karnetu, wówczas należy zweryfikować czy na pewno pracodawca jest w stanie opodatkować i oskładkować wartość takiego świadczenia.

(...)

Chcesz więcej o rozliczaniu karnetów sportowych na przykładach?

Więcej w SERWISIE PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH