Zgodnie ze zmienionym brzmieniem § 2 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992) - dalej r.u.z.w.p. poszkodowani zawiadamiają o wypadku odpowiednie podmioty wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.). Poszkodowani, w stosunku do których, zgodnie z ww. ustawą, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamiają o wypadku terenową jednostkę organizacyjną Zakładu, właściwą ze względu na siedzibę prowadzenia działalności albo miejsce sprawowania opieki określone w umowie uaktywniającej.

Ponadto, w § 4 r.u.z.w.p. dodano dwa nowe ustępy, w myśl których o karty wypadku dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku, inne dowody dotyczące wypadku uznane za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a także uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku zgłoszone przez poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny (§ 4 ust. 3). Kartę wypadku sporządza się w 3 egzemplarzach: pierwszy egzemplarz otrzymuje poszkodowany lub uprawniony członek rodziny, drugi egzemplarz pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, trzeci egzemplarz jest przekazywany do Zakładu, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy (§ 4 ust. 4).

Zmianie uległ także wzór karty wypadku, stanowiący załącznik do r.u.z.w.p. Rozszerzono m.in. pkt III karty poświęcony informacjom o wypadku oraz dodano pkt IV dotyczący np. zapoznania się przez poszkodowanego (członka jego rodziny) z treścią karty wypadku i pouczenia o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w karcie wypadku.