Ułatwienie w rejestracji do ZUS wynika z ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893). Wprowadziła ona zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzięki nim, przedsiębiorca, który nikogo nie zatrudnia i płaci składki tylko za siebie będzie mógł – wraz z wnioskiem o wpis działalności do CEIDG (albo z wnioskiem o wpisanie zmiany) – dokonać:

- zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego,

- zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,

- zgłoszenia zmiany danych wykazanych w ww. zgłoszeniach (oprócz danych, o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy systemowej, dotyczących tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania),

- zgłoszenia wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.

Polecamy: Przedsiębiorca zatrudniający pracownicę na macierzyńskim nie zawiesi działalności

Zgodnie z ustawą, dniem dokonania zgłoszeń do ZUS  i zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach będzie uważany dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG wraz z żądaniem dokonania tych zgłoszeń lub modyfikacji informacji w nich zawartych. Nic się nie zmienia w zgłoszeniach pracowników i pozostałych ubezpieczonych. Nadal płatnik składek będzie zgłaszał te osoby do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Przesunięcie o rok załatwienia formalności związanych z założeniem firmy i zgłoszeniem do ZUS wynika wprost z przepisów. Samo uprawnienie wynika z art. 36b ustawy systemowej oraz art. 74 ust. 3 ustawy zdrowotnej, które wejdą w życie 19 maja 2016 r.

Jednocześnie jednak, zgodnie z art. 75 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw zgłoszeń w nowym trybie będzie można dokonywać dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji A zatem, mimo iż z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy zdrowotnej wynika, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z ułatwienia, to de facto jest odwrotnie i są to przepisy martwe. Uprawnienie stanie się rzeczywiste od 19 maja 2017 r., jeśli oczywiście w tzw. międzyczasie ustawodawca znowu nie przesunie wejścia w życie tych przepisów.