Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Z dniem 2 stycznia 2012 r. przepisy art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) uchyliły rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273), które to określało m.in. wymagania dla pomieszczeń siłowni.
Zgodnie z wcześniej obowiązującymi siłownie miały być wyposażone w szatnie, których powierzchnię dostosowywało się do maksymalnej liczby osób korzystających z siłowni, przy czym powierzchnia ta powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi na osobę. Szatnie miały być również wyposażone w miejsca do siedzenia oraz w szafki lub wieszaki na odzież, oddzielne dla każdego korzystającego z siłowni. W przypadku organizowania wspólnych ćwiczeń dla kobiet i mężczyzn należało wydzielić osobne szatnie dla kobiet i mężczyzn.
Ponadto w szatniach, oprócz pomieszczenia do przechowywania odzieży, należało wydzielić pomieszczenie sanitarne, które powinno być:
1) dostępne bezpośrednio z pomieszczenia do przechowywania odzieży;
2) wyposażone co najmniej w:
a) 1 natrysk dla 10 osób,
b) 1 umywalkę dla 10 osób,
c) 1 ustęp.
Pomieszczenia siłowni należało wyposażyć w klimatyzację lub wentylację mechaniczną, o wydajności zapewniającej przepływ powietrza zewnętrznego w ilości co najmniej 100 m3/godz. na jedną osobę, przy uwzględnieniu maksymalnej liczby osób korzystających z siłowni.
Jak już wspomniano powyżej, przedstawione wymagania znajdowały się w uchylonym rozporządzeniu i nie zastąpiono ich żadnym innym. Uważam więc, że organizując pomieszczenie siłowni należałoby pomocniczo zastosować przytoczone powyżej normy.