Takie stanowisko zajął minister rozwoju, pracy i technologii. Wydane przez niego 27 listopada 2020 r. objaśnienia prawne to odpowiedź na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, w sprawie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zatrudniania pracowników oddelegowanych za granicę.

  


Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rozwoju Rodziny, Pracy i Technologii o wydanie objaśnień prawnych, bo chciał wiedzieć, czy w przypadku spełnienia wszystkich warunków otrzymania dofinansowania, o jakim mowa w art. 15zzb ustawy w sprawie COVID-19, dofinansowanie to przysługuje przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zatrudniającemu pracowników, którzy przez określony czas wykonują na jego rzecz pracę za granicą (pracownicy oddelegowani). Chodzi o dwie sytuacje. Po pierwsze - gdy składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane są w Polsce, a zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych pracowników odprowadzane są za granicą (np. w Niemczech). I po drugie - w przypadku, gdy składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych pracowników odprowadzane są za granicą (np. w Niemczech).

Zobacz procedurę w LEX: Przyznanie przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa >

W odpowiedzi Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii stwierdziła, że przedsiębiorca, który prowadzi działalność w Polsce i posiada oddział firmy za granicą oraz deleguje pracowników, może skorzystać z dofinansowania do części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb) dla oddelegowanych pracowników, przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Pod warunkiem, że pomimo oddelegowania pracownicy nie zmieniają swojego pracodawcy i nadal przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie pokrywa koszt wynagrodzeń tych pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne i odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od tych pracowników.