Odpowiedź

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp prowadzą jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp.

Uzasadnienie

Stosownie do § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) – dalej r.s.b.h.p., szkolenie pracowników służby bhp prowadzą jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Pod pojęciem jednostki organizacyjnej rozumie się:
- placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
- szkołę ponadgimnazjalną,
- jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,
- stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bhp,
- osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.
W § 5 r.s.b.h.p. określono wymagania, jakie musi spełnić organizator szkolenia w dziedzinie bhp, w tym jednostka organizacyjna, tj. musi zapewnić:
- programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
- programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;
- wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
- odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;
- wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;
- właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.
Oprócz wskazanych wymagań, zlecając przeprowadzanie szkoleń w dziedzinie bhp, należy pamiętać, że celem, który powinien zostać osiągnięty poprzez uczestnictwo w szkoleniach w dziedzinie bhp, jest:
1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
2) poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp;
3) nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.
Istotnym jest, aby firma realizująca szkolenie powierzyła ich przeprowadzenie osobom, które legitymują się takim poziomem wiedzy i umiejętności, aby pracownicy przez nie przeszkoleni w pełni osiągnęli cele określone w programie szkolenia. Pracodawca, będąc odpowiedzialnym za stan bhp w zakładzie pracy, a więc również za właściwe przygotowanie pracowników do pracy, powinien zobowiązać firmę realizująca szkolenie do zapewnienia wykładowców o odpowiednim poziomie kompetencji.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów