Jakie szkolenia okresowe z BHP i w jakim zakresie powinien przejść ładowacz nieczystości stałych w firmie komunalnej?
Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h. szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.
Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinien być zgodny z pkt V załącznika nr 2 r.s.b.h.

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się:
•roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
•prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
•prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
•prace na wysokości;
a także:
•prace określone jako szczególnie niebezpieczne w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy danej branży lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji;
•inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.
W wyżej wymienionych przypadkach okresowe szkolenie BHP na stanowiskach robotniczych powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w roku.
W przypadku ładowacza nieczystości stałych w firmie komunalnej, do pracodawcy należy decyzja o częstotliwości przeprowadzania okresowych szkoleń BHP na powyższym stanowisku. Ocena ta powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wykaz prac szczególnie niebezpiecznych i ocenę ryzyka dla danego stanowiska. Należy pamiętać, że pracodawca może zwiększyć częstotliwość przeprowadzanych szkoleń BHP - nie mogą się one jedynie odbywać rzadziej niż terminy wskazane w r.s.b.h.
Łukasz Wawszczak