Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jakie przepisy BHP obowiązują w sądzie?

Odpowiedź

Wymiar sprawiedliwości nie posiada swoich szczególnych regulacji prawnych z zakresu bhp, zatem w przypadku sądów zastosowanie mają przepisy ogólne.

Uzasadnienie

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sądów powszechnych jest ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) – dalej p.u.s.p. natomiast działalność sądów administracyjnych uregulowana jest w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1647). Powyższe przepisy w sposób lakoniczny odnoszą się do kwestii bhp (patrz: art. 94-94b p.u.s.p.), gdyż nie regulują organizacji np. stanowisk pracy, kwestii szkoleń, badań lekarskich itp. Zastosowanie mają zatem przepisy ogólne, które obowiązują we wszystkich innych podmiotach organizujących pracę. Do najważniejszych zaliczyć można dział X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) czy te rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Nie jest to katalog zamknięty. To, jakie przepisy będą miały zastosowanie zależeć będzie od tego, czego lub kogo dotyczą. Inaczej należy rozpatrywać kwestię pracowników typowo biurowych (m.in. sędziów, asystentów, protokolantów itp.), którzy przeważnie pracują w pomieszczeniach, korzystając z komputerów, kserokopiarek itp., inaczej pracowników straży sądowej, a jeszcze inaczej pracowników gospodarczych i eksploatacji, którzy wykonują ręczne prace transportowe, elektryczne, związane z kontaktem z substancjami chemicznymi itp. W każdym przypadku należy stosować przepisy ogólne, bowiem wymiar sprawiedliwości nie posiada swoich szczególnych regulacji prawnych z zakresu bhp.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 8 września 2015 r.