Przepisy bhp bezpośrednio dotyczące obsługi żurawi uchyliło rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. poz. 376). Ich uchylenie wynikało m.in. z tego powodu, że wprowadzono wiele innych, nowszych aktów prawnych regulujących kwestie bezpieczeństwa.
Należy pamiętać, że żurawie i suwnice to przede wszystkim maszyny i że znajdą do nich zastosowanie akty prawne, które regulują kwestie bezpieczeństwa w tym zakresie. Należy również pamiętać, iż wymienione urządzenia podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego. Nadzór sprawowany przez UDT też regulują osobne akty prawne.

Przepisy przy obsłudze żurawia i suwnicy

Do najważniejszych aktów prawnych należą:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

Osoby obsługujące urządzenia techniczne, zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.), powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne. Aktem prawnym regulującym te kwestie jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).