Czy kobieta karmiąca dziecko piersią może wykonywać ręczne prace transportowe polegające na podnoszeniu ładunku powyżej obręczy barkowej? Jeżeli tak, czy wartości 6 i 10 kg powinny być zmniejszone?

Odpowiedź

Przepisy bhp nie wprowadzają ograniczenia dotyczącego wysokości, na jaką mogą być podnoszone ładunki transportowane przez kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią. Tym samym nie jest formalnie zabronione zlecanie prac polegających na podnoszeniu ładunku powyżej obręczy barkowej o masie 3 kg dla kobiety w ciąży oraz 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy pracy dorywczej dla kobiety karmiącej dziecko piersią.

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień art. 176 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p., kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Wykaz takich prac określony został w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 3.04.2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Wśród prac wymienionych w przywołanym rozporządzeniu znalazły się m.in. prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów. Zgodnie z nimi kobiety w ciąży nie powinny ręcznie podnosić i przenosić przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg, natomiast kobiety karmiące dziecko piersią 6 kg – przy pracy stałej oraz 10 kg – przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę).

Z treści przywołanych przepisów nie wynika ograniczenie dotyczące wysokości, na jaką mogą być podnoszone transportowane ładunki, tak jak ma to miejsce w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Tym samym nie ma formalnych przeciwwskazań do tego, aby ładunki o przytoczonych powyżej masach były przenoszone także na wysokości powyżej obręczy barkowej.

Maciej Ambroziewicz
Odpowiedzi udzielono 27.07.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów