Przy prowadzeniu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 7,5 t istnieje obowiązek stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) - dalej u.t.d.
W zależności od tego, czy firma wozi towary za wynagrodzeniem, tj. jest klasycznym przewoźnikiem, czy też wozi towary na własne potrzeby, np. materiały budowlane na własny plac budowy, musi mieć licencję albo zaświadczenie o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne. Jednocześnie w grę wchodzi obowiązek posiadania winiety, a w niektórych przypadkach również tachografu. W przypadku przewozu na potrzeby własne, kierowca musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę (nie może być zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, o dzieło ani na zasadzie samozatrudnienia).
Zgodnie z art. 39a ust. 1 u.t.d. przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

  1. posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);
  2. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, tzn. kierowca musi mieć aktualne badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  3. nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  4. uzyskał kwalifikację wstępną;
  5. ukończył szkolenie okresowe.


Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

  1. C1, C1 E, C i C E,
  2. D1, D1 E, D i D E.

Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne. Kierowca po zaliczeniu testów kwalifikacyjnych uzyskuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej.
Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. Kierowca po ukończeniu wymaganych zajęć w ramach szkolenia okresowego uzyskuje świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego.