Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Spółka z o.o. zatrudniła w październiku 2015 r. osoby na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał te osoby na dzień 1 września 2016 r.?

Czy taki sam okres wypowiedzenia będzie obowiązywał w przypadku wypowiedzenia tym osobom warunków pracy i płacy (tj. obniżki wynagrodzenia)?

Odpowiedź: tak, gdyż w przypadku wypowiedzenia zmieniającego znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia obowiązujące w razie wypowiedzenia definitywnego umowy o pracę.

Zobacz: Czy wiesz, co wolno pracodawcy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę?

Uzasadnienie: zgodnie z art. 42 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Zmiana warunków pracy następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Jak stanowi art. 42 § 3 k.p. w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Należy podkreślić, że do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę (art. 42 § 1 k.p.), a zatem m.in. w zakresie okresów i terminów wypowiedzenia, formy pisemnej, ochrony powszechnej, pouczenia o prawie odwołania do sądu pracy oraz obowiązku podania przyczyny uzasadniającej zmianę warunków pracy w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony.