Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy w skierowaniu na pracownicze badania lekarskie należy podać maksymalną wartość czynnika niebezpiecznego (hałasu)?

Pracownik obsługuje urządzenie - przy czasie ekspozycji 60 minut LAeq, Te wartość narażenia wynosi 91dB. Przez pozostały czas pracownik wykonuje inne obowiązki i ostatecznie poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu do 8-godzinnego dnia pracy wynosi 83 dB (NDN nie zostało przekroczone).

Jaką wartość podać - Lex 8h wynoszące 83dB, czy równoważny poziom dźwięku A, LAeq, Te wynoszący 91dB?

Odpowiedź:

Przepisy nie precyzują, którą z wartości należy podać w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie, przytaczając wyniki pomiarów natężenia hałasu jako czynnika uciążliwego lub szkodliwego (w zależności od jego natężenia), występującego na danym stanowisku pracy: poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, odpowiadającej mu ekspozycji dziennej lub tygodniowej, maksymalny poziom dźwięku A, czy też szczytowy poziom dźwięku C. Dla lepszej oceny narażenia zawodowego pracownika dokonywanej przez lekarza medycyny pracy, warto wskazać wszystkie te wartości.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań: (1) wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe; (2) okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy, oraz (3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Aktem prawnym regulującym zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych jest rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) – dalej r.b.l.p.

Zgodnie z § 4 ust. 1 r.b.l.p. badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, którego wzór określa załącznik nr 3a do r.b.l.p. Skierowanie powinno zawierać:

określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,

w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,

opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Przepisy nie precyzują, którą z wartości należy podać w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie, przytaczając wyniki pomiarów natężenia hałasu, jako czynnika szkodliwego dla zdrowia lub uciążliwego (w zależności od natężenia), a występującego na danym stanowisku pracy: poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, odpowiadającej mu ekspozycji dziennej lub tygodniowej, maksymalny poziom dźwięku A, czy też szczytowy poziom dźwięku C. Z uwagi na to, że w skierowaniu należy podać jak najwięcej informacji, dla lepszej oceny narażenia zawodowego pracownika dokonywanej przez lekarza medycyny pracy m.in. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817) – warto wskazać wszystkie te wartości.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2015 r.