Po upływie 5 lat ZUS I Oddział w Warszawie zakwestionował wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, zadeklarowanej przez przedsiębiorcę w miesiącach styczeń-marzec 2015 r.  Przed następstwami niekorzystnej dla niego decyzji ochroniła go interwencja Rzecznika MŚP.

Przedsiębiorca zgłosił się do ubezpieczeń społecznych jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 stycznia 2015 r. W miesiącach styczeń-marzec 2015 r. zadeklarował podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości maksymalnej możliwej podstawy wymiaru składek, tj. 9.897,50 zł. W ocenie ZUS, było to nakierowane wyłącznie na uzyskanie wysokich świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Dlatego w decyzji z 19 maja br. organ uznał, że przedsiębiorca powinien był zadeklarować w tym celu kwotę 2.375,40 zł.

 


Podstawa wymiaru składek przedsiębiorcy

Przedsiębiorca zwrócił się o pomoc do Rzecznika MŚP, który w całości poparł jego odwołanie, wskazując przy tym, że wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność pozarolniczą w przedziale określonym przepisami prawa (art. 18a ust. 1, art. 18 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) zależy wyłącznie od deklaracji ubezpieczonego, nie mając absolutnie żadnego odniesienia do osiąganego przez niego przychodu.

Czytaj w LEX: Uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców >

Po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą leży zatem prawo do zadeklarowania – oczywiście  w granicach zakreślonych ustawą – dowolnej kwoty, jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Sposób zaś, w jaki realizuje to uprawnienie przedsiębiorca, zależy wyłącznie od jego decyzji i nie jest dopuszczalna ingerencja w tę sferę jakiegokolwiek innego podmiotu, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj w LEX: Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne >

 


Ubezpieczony, opłacając składki emerytalne, nie wie, czy kiedykolwiek z nich skorzysta, ani w jakiej wysokości otrzyma świadczenie emerytalne. Podobnie  ubezpieczyciel – w tym przypadku ZUS – musi liczyć się z tym, iż w konkretnych układach sytuacyjnych pewne grupy ubezpieczonych mogą uzyskać świadczenia w wysokości przewyższającej kwoty wpłaconych przez nich składek. Przedsiębiorca z kolei ma prawo  tak kształtować swoją sytuację ubezpieczeniową, aby w razie wystąpienia zdarzenia losowego, zredukować jego negatywne konsekwencje w jak najwyższym stopniu. Jeżeli w tym celu korzysta z dostępnych narzędzi prawnych, w postaci możliwości deklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  w obrębie ustawowych limitów, nie można zarzucać mu obejścia prawa – mówi Agnieszka Majewska, radca prawny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zobacz procedurę w LEX: Kontrola zawyżania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne >

Po interwencji Rzecznika MŚP, 10 lipca 2020 r. ZUS I Oddział w Warszawie uchylił decyzję własną z 19 maja 2020 r. i umorzył postępowanie w sprawie podlegania przez przedsiębiorcę ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności za okres od 22 lipca 2015 r. oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w miesiącach styczeń – marzec 2015 r.

Czytaj również: Przedsiębiorca wygrał przed WSA z urzędem celno-skarbowym przy wsparciu Rzecznika MŚP>>