W przeciwległych narożnikach żelbetowego zbiornika o wymiarach 11 x 6 x 4 m znajdują się dwa włazy.
Czy droga między jednym a drugim włazem powinna być wytyczona i zabezpieczona przy pomocy barierek?
Droga między jednym a drugim włazem na zbiorniku powinna być wytyczona przy pomocy barierek. Wynika to z charakteru pracy wykonywanej przez pracownika na zbiorniku, tj. pracy na wysokości powyżej 1 m., przy której muszą być spełnione wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p.. Dodatkowo, jeżeli zbiornik będzie użytkowany na terenie oczyszczalni ścieków powinny zostać spełnione wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438) - dalej r.b.p.o.ś.
Praca na zbiorniku żelbetowym o wysokości 4 m może być traktowana jako jeden z rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych wymagających szczególnego postępowania. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się:
prace, o których mowa w § 80-110 r.b.h.p.;
prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji;
inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.
Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem gruntu lub podłogi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;
wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
W § 106 ust. 1 r.b.h.p. wskazano wymagania dla barierek ochronnych na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, do których można zaliczyć powierzchnię zbiornika żelbetowego o wysokości 4 m. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub służących jako przejścia, powinny być:
zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m;
krawężniki o wysokości co najmniej 0,15 m;
pomiędzy poręczą i krawężnikiem (d) powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.

W przypadku, gdy warunki techniczne i organizacyjne nie mogą zapewnić pełnego bezpieczeństwa pracy na wysokości, należy bezwzględnie stosować właściwe środki ochrony indywidualnej, a przede wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, tj.: szelki bezpieczeństwa stosowane w połączeniu z linką mocowaną do uchwytu, a często także z urządzeniem samohamownym tzw. aparatem bezpieczeństwa lub amortyzatorem włókienniczym oraz hełmy ochronne. Wybór właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinien być uzależniony od rodzaju robót, a także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia na stanowisku pracy.
Szelki z linką bezpieczeństwa ograniczają poruszanie się pracowników do obszaru wyznaczonego długością linki. Linka z urządzeniem samohamownym umożliwia zbliżanie się do krawędzi płaszczyzny, na której wykonywane są prace i jednocześnie zabezpiecza przed upadkiem z wysokości i musi być tak dobrana jej długość, aby pracownik w chwili upadku z wysokości nie uderzył w powierzchnię ziemi lub podłogi.
Wymagania dla barierek ochronnych na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, do których można zaliczyć powierzchnię zbiornika żelbetowego o wysokości 4 metrów użytkowanego na terenie oczyszczalni ścieków zostały także wskazane w § 16 ust. 3 r.b.h.o.ś Zgodnie z tym przepisem pomosty nad kanałami i otwartymi zbiornikami, jeśli służą za przejścia lub są stanowiskiem obsługi, powinny być ogrodzone barierami o wysokości co najmniej 1,1 m oraz wyposażone w krawężniki o wysokości 0,15 m i oświetlone.
Krzysztof Zamajtys