Na właścicielu gabinetu kosmetycznego ciążą szczególne obowiązki z zakresu wymagań sanitarnych - konieczne jest bowiem uzyskanie zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego na prowadzenie działalności gospodarczej. Aktem prawnym właściwym w tego rodzaju sprawach jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273) – dalej r.w.s.z.f.

Co do zasady, zakłady kosmetyczne powinny być zlokalizowane w odrębnym budynku lub lokalu, mogą one ewentualnie stanowić wyodrębnioną część danego budynku lub lokalu. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna umożliwiać takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług. Wymóg wydzielenia szatni, poczekalni i ustępu jest oczywisty. Usytuowanie solarium także musi być zgodne z r.w.s.z.g.f. Urządzenie do opalania umieszcza się w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym ściankami o wysokości co najmniej 2 m. Trzeba je wyposażyć w zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku, środki dezynfekcyjne oraz szafkę lub wieszak na odzież osób korzystających z usług. Palenie w salonie kosmetycznym poza miejscami wyraźnie wyodrębnionymi w tym celu jest zabronione, podobnie jak wprowadzanie na jego teren zwierząt.

Źródło: Rzeczpospolita, 30 listopada 2009 r., Sylwia Gortyńska