Pracownik, który wykorzystuje samochód służbowy w celach prywatnych i nie ponosi z tego tytułu kosztów uzyska nieodpłatne świadczenie, które stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Od 1 stycznia 2015 r. ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej w art. 12 u.p.d.o.f. po ust. 2 dodano ust. 2a-2c.

Wprowadzone przepisy regulują zasady ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Pracownik, który wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych  uzyskuje z tego tytułu przychód w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – w przypadku korzystania z  samochodu o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie – w przypadku korzystania z samochodu o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Czytaj:  Nie zawsze zapłacisz składki ZUS za użytkowanie służbowego auta

 

Oznacza to, że pracownik, który wykorzystuje służbowy samochód w celach prywatnych uzyskuje przychód w zryczałtowanej wysokości i od tak ustalonego przychodu pracodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek.  Gdyby jednak samochód służbowy był wykorzystywany do celów prywatnych tylko przez część miesiąca wartość świadczenia za każdy dzień ustala się w wysokości 1/30 kwoty przychodu uzależnionej od pojemności silnika, jaką uzyskałby pracownik za cały miesiąc.

Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracodawca powinien doliczyć do innych przychodów uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu i od łącznej kwoty obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad określonych w przepisach art. 32 i art. 38 u.p.d.o.f., stosowanych do  opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy - art. 18 ust.1 oraz art. 20 ust.1 ustawyz dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z zastrzeżeniem, ze podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, a ponadto nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 u.s.u.s. - art.81 ust.1, ust.5 i ust.6 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z.

Nieodpłatne świadczenie jakie uzyskuje pracownik z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych jest przychodem, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Po zmianie przepisów podatkowych przychodem podlegającym oskładkowaniu  będzie kwota w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Sprawdź wysokość ryczałtu za użytkowanie służbowego auta na 2015 r.>>>

Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracodawca powinien doliczyć do innych przychodów uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu i od łącznej kwoty obliczyć, pobrać i odprowadzić składki ZUS.

Przykład

Pracownik wykorzystuje samochód służbowych o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 do celów prywatnych. W styczniu 2015 r. korzystał z samochodu cały miesiąc uzyskując z tego tytułu przychód w wysokości 400 zł (zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2a pkt 2 u.p.d.o.f.).

W styczniu pracownik uzyskał również wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł. Pracownikowi przysługują podstawowe koszt uzyskania przychodów (111.25 zł). Pracownik złożył PIT-2 w którym wskazał pracodawcę jako pomiot właściwy do obniżenie zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek ( 46,33 zł).

Wynagrodzenie zasadnicze: 2000 zł

Przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych: 400 zł

Podstawa opodatkowania: 2000 zł + 400 zł = 2400 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne: 234,24 zł

Składka na ubezpieczenie rentowe: 36,00 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe: 58,80 zł

Razem składki na ubezpieczenie społeczne: 329,04 zł

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne : 2070,96 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% : 186,39 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75%:160,50 zł

Podstawa obliczenia zaliczki: 1960 zł

2400 zł – 329,04 zł – 111,25 zł = 1951,71 zł  po zaokrągleniu 1960 zł

(1960 zł x 18%)- 46,33 zł – 160,50 zł = 145,97 zł po zaokrągleniu 146 zł

Zaliczka na podatek przekazana do US: 146 zł

Do wypłaty: 1338,57 zł

2000 zł – 329,04 zł – 186,39 zł – 146 zł = 1338,57 zł

Chcesz być na bieżąco? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych