Odpowiedź

Tym samym miejscem pracy, w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) - dalej k.p., w zależności od faktycznych potrzeb współpracy i koordynacji bezpiecznego wykonywania pracy na danym terenie, będzie teren całej budowy, wyodrębniona część budowy, czy też teren całego obiektu budowlanego, a niekiedy teren całego zamkniętego zakładu pracy lub nawet jednego pomieszczenia.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 208 k.p., w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

- współpracować ze sobą;

- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bhp wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;

- ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników;

- informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Przepisy prawa pracy nie definiują pojęcia "to samo miejsce pracy". Jednak z uwagi na fakt, że sens stosownej współpracy i powołania koordynatora uwarunkowany jest potrzebami konkretnych miejsc pracy i sprawowania w tym miejscu nadzoru nad bhp wszystkich pracowników wykonującym tam pracę, analizując omawiane pojęcie, należy mieć na względzie faktyczne potrzeby współpracy w sytuacji, gdy z założenia powstają problemy organizacyjne, których niewłaściwe uregulowanie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia zatrudnionych pracowników. Zatem "tym samym miejscem wykonywania pracy", w rozumieniu omawianego przepisu, może być teren całej budowy, wyodrębniona część budowy, czy też teren całego obiektu budowlanego, a niekiedy teren całego zamkniętego zakładu pracy lub nawet jednego pomieszczenia. Tym samym analizując, czy w danej sytuacji powstanie obowiązek realizacji powinności wynikających z art. 208 k.p., należy mieć na względzie faktyczne potrzeby współpracy i koordynacji bezpiecznego wykonywania pracy na danym terenie, przemieszczania się po nim pracowników różnych pracodawców, czy realizacji innych czynności wynikających z procesu pracy.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2016 r.
 

Serwis BHP
Artykuł pochodzi z programu Serwis BHP
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami