Odpowiedź
 
Pojemnik, w którym znajduje się powstały roztwór powinien posiadać odpowiednie oznakowanie oraz etykietę.
Etykieta powinna zawierać jednoznaczną nazwę i stężenie substancji chemicznej; nazwy substancji niebezpiecznych zawartych w mieszaninach i ich stężenie; znaki ostrzegawcze i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia; opisy środków bezpieczeństwa identyczne jak na etykiecie oryginalnej. Etykiety z opisami i znaki ostrzegawcze powinny być trwałe w warunkach stosowania i trwale przymocowane do powierzchni opakowania.
Oznakowanie powinno być umieszczone na opakowaniu w taki sposób, aby jego treść mogła zostać odczytana poziomo, gdy opakowanie pozostaje w normalnym położeniu. Nie można stosować kserokopii etykiet z opakowań oryginalnych.
 
Uzasadnienie
 
Szczegółowe wymagania odnośnie do oznakowania oraz etykiet umieszczanych na opakowaniach ze środkami chemicznymi są zawarte w:
1) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
2) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10.08.2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin.
 
Krzysztof Zamajtys, ekspert współpracuje z publikacją Serwis BHP
odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2017 r.

TY TEŻ MOŻESZ ZADAWAĆ PYTANIA EKSPERTOM! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>