Odpowiedź

Przepisy nie przewidują bezpośrednio sztywnego terminu przechowywania oceny ryzyka zawodowego, która została zastąpiona oceną aktualną. Biorąc pod uwagę, że ocena ryzyka zawodowego jest procesem ciągłym, można przyjąć, że w momencie dokonania aktualizacji, nie ma wymogu przechowywania poprzedniej dokumentacji. Warto jednak zauważyć, że dokumentacja oceny ryzyka, w tym listy zapoznanych z nią pracowników, są zawsze analizowane w przypadku kontroli PIP badającej problematykę wypadków przy pracy. Kontrolowana jest również dokumentacja powypadkowa, którą należy przechowywać przez 10 lat. W braku odmiennej regulacji, można przyjąć, że bezpieczną praktyką będzie przechowywanie zdezaktualizowanej oceny ryzyka przez taki sam okres.

Ocena ryzyka zawodowego

Obowiązkiem pracodawcy, zgodnie z art. 226 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - dalej k.p., jest dokonanie oceny i udokumentowanie ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy, stosowanie niezbędne środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko oraz poinformowanie pracowników o tym ryzyku. Zgodnie z definicją z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) - dalej r.b.h.p., ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną praca, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Zgodnie z § 39a ust. 3 r.b.h.p., rolą pracodawcy jest zarówno dokonanie oceny ryzyka jak i prowadzenie dokumentacji. Powinna ona zawierać w szczególności:

  • opis ocenianego stanowiska pracy,
  • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka,
  • datę przeprowadzonej oceny oraz wskazanie osób, które brały udział w jej przeprowadzeniu.


Przepisy nie regulują bezpośrednio kwestii potwierdzania zapoznania się przez pracowników z oceną ryzyka. Ponieważ jednak obowiązek zapoznawania pracowników z oceną ryzyka jest obowiązkiem prawnym – pracodawca powinien mieć potwierdzenie, że pracownik (pracownicy) zostali z aktualną oceną ryzyka zaznajomieni. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią przepisów i zasad bhp – należy uznać, że również z oceną ryzyka zawodowego. Potwierdzenie to przechowuje się w aktach osobowych pracowników.

Przechowywanie dokumentacji związanej z ryzykiem zadowodym

Ocena ryzyka jest procesem ciągłym. Nie można przyjąć, że raz przeprowadzona jest aktualna na danym stanowisku, niezależnie od zmian w szeroko rozumianym środowisku pracy. W praktyce może powstać problem w zakresie postępowania z dokumentacją oceny ryzyka, w tym pisemnymi potwierdzeniami pracowników na dowód zapoznania się z jej treścią. Przepisy nie regulują sposobu postępowania, co powoduje dylemat – czy nieaktualną ocenę można „wyrzucić do kosza”, czy przechowywać – przez jaki okres. Nie ma kłopotu, jeżeli ocena ryzyka jest częścią teczki B akt osobowych, która może zawierać taką dokumentację, w zależności od praktyki przyjętej u pracodawcy. Wówczas jest ona przechowywana na zasadach takich jak cała pozostała część dokumentacji – przez 50 lat. Jeżeli jednak ocena jest przechowywana oddzielnie – co jest postępowaniem jak najbardziej prawidłowym, wówczas nie można przyjąć, że powinna zostać automatycznie zniszczona wraz z listami pracowników, którzy się z nią zapoznali. W braku odmiennych regulacji warto zauważyć, że zgodnie z art. 234 § 31 k.p przez 10 lat przechowuje się dokumentację powypadkową. Jest ona analizowana przez inspektorów pracy, prowadzących kontrole z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Przy takiej okazji kontroli podlega również ocena ryzyka zawodowego oraz fakt zapoznania z nią pracowników. Jeśli inspektor będzie badał problematykę wypadkową, a nowa ocena ryzyka „obowiązuje” od miesiąca trudno przyjąć, że zasadne i racjonalne będzie zutylizowanie poprzedniej oceny oraz potwierdzeń zapoznania z nią pracowników. Tym samym można uznać, że bezpiecznym dla pracodawcy rozwiązaniem będzie przechowywanie poprzedniej oceny ryzyka przez 10 lat – tak jak długo przechowuje się dokumentację powypadkową.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów