Grupa Azoty powstała w wyniku kolejnych przejęć krajowych oraz zagranicznych spółek chemicznych, spośród których każda miała i ma nadal swoją specyfikę, historię, dorobek.

Organizacja jest gotowa do przekraczania kolejnych granic – Grupa Azoty to projekt nastawiony na przyszłość. Dziś konkuruje już z największymi światowymi firmami chemicznymi. Dzięki zakończonej właśnie wielkiej konsolidacji jest do tego przygotowana lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.
 
Zróżnicowane środowisko pracy
Szanując kulturę firm marek lokalnych, posiłkując się ich najlepszymi praktykami, Grupa tworzy zręby wspólnej strategii biznesowej. Pracuje też nad polityką personalną. Choć nadal znajdziemy sporo różnic między praktyką stosowaną w poszczególnych zakładach, można już jednak śmiało mówić o „mapie drogowej” dojścia do grupowej strategii zarządzania zasobami pracowniczymi, w tym kapitałem intelektualnym. Studia uruchomione we współpracy z krakowskim Uniwersytetem Ekonomicznym są tego przykładem – dobrym i nie jedynym.
Każdy z członków organizacji jest dziś świadkiem integracji i globalizacji – i to w sensie podwójnym. Pierwsze, najoczywistsze rozumienie odsyła do światowej wymiany gospodarczej, globalizacji gospodarki bez barier. Jako potężny podmiot na rynku europejskim i światowym Grupa Azoty podlega procesom, których zrozumienie i należyte zdyskontowanie wymaga nowych kompetencji. Firmie zależy, by przygotować kadrę do skutecznego podboju świata bez granic. Innego podejścia wymaga polityka handlowa, produkcyjna, promocyjna, gdy zasięg działania wykracza poza rynek krajowy, a nawet europejski. Wymaga to nowych umiejętności, uzupełniających dotychczas ugruntowane kompetencje. Ponieważ firma jest u progu, a w zasadzie dokładnie w trakcie jakościowego skoku, w wyniku którego za kilka lat Grupa Azoty będzie znakiem oferty wyprzedzającej oczekiwania rynku pod względem zarówno innowacyjności produktu, jak i standardów logistyczno-obsługowych, należy tego skoku dokonać świadomie. Świadomie – czyli odważnie, ale i rozważnie. Funkcją wiedzy jest rozwaga i organizacja właśnie dziś na tę wiedzę menedżerską epoki globalizacyjnej stawia. Poszukiwanie synergii i optymalizacja procesów wszędzie, gdzie jest to możliwe, ma miejsce każdego dnia, co wymaga nowej, bezprecedensowej wiedzy, dobrej woli i personalnej, dobrej relacji między spółkami a de facto tworzącymi ją ludźmi.
 
Przyszłość edukacji dla dorosłych
Zarząd Grupy liczy też, że uczestnicy pochodzący z różnych ośrodków Grupy Azoty podczas studiów wzajemnie się poznają i lepiej zrozumieją specyfikę sytuacji kolegów z innych spółek. Nic lepiej nie buduje współpracy grupowej jak dobre zrozumienie wzajemnych potrzeb i specyfiki pracy.
Oryginalny program studiów odpowiada potrzebie chwili wyznaczanej z jednej strony przez wyzwania natury organicznej, z drugiej – przez ewoluujące standardy globalnej gry gospodarczej. Głównym celem studiów podyplomowych jest zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i rozwijania kompetencji menedżerskich w kontekście dynamicznych zmian zachodzących w międzynarodowym i globalnym środowisku biznesowym.
W pierwszej edycji projektu, która potrwa do marca 2015 r., zaplanowano udział 44 słuchaczy z kadry menedżerskiej Grupy Azoty. Program zakłada realizację 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów rozwijających praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Zorganizowane zostaną także wykłady gościnne prowadzone przez zagraniczne autorytety.
Menedżerowie z Tarnowa, Kędzierzyna-Koźla, Puław i innych ośrodków będą podnosić swe kompetencje związane z kierowaniem działalnością firmy w wymiarze lokalnym i globalnym, z przygotowaniem ich firmy do skutecznego konkurowania z innymi gigantami branży na całym świecie. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzą zarówno akademicy, trenerzy, jak i praktycy z wieloletnim doświadczeniem wspierania rozwoju biznesu. Jeśli tylko formuła się sprawdzi, oceny wystawiane studiom przez słuchaczy będą pozytywne, a rozwój ich kompetencji zostanie potwierdzony przez przełożonych współplanujących wraz z Biurem Korporacyjnym Zarządzania Personelem ścieżkę rozwoju zawodowego pracowników, nie ma przeszkód, by programem objąć kolejne grupy menedżerów z poszczególnych spółek Grupy Azoty.
 
Globalna konkurencja wymaga nowej wiedzy
Ofertę edukacyjną opracował zespół Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem profesora Jerzego Hausnera we współpracy z kluczowymi pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Program dwusemestralnych studiów odnosi się do współczesnych koncepcji z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu w ujęciu międzynarodowym, zarządzania kapitałem intelektualnym i przywództwa w przedsiębiorstwach globalnych. Poszczególne „produkty” studiów to m.in. seminarium profesora Jerzego Hausnera poświęcone tendencjom rozwoju gospodarki światowej, zajęcia doktora Mirosława Gronickiego dotyczące międzynarodowych rynków kapitałowych, ćwiczenia i seminaria podnoszące kompetencje w zakresie zarządzania finansami korporacyjnymi, oceny projektów inwestycyjnych i finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, a także w zakresie „miękkich” umiejętności, jak relacje z interesariuszami i kierowanie zespołami wielokulturowymi.
 
Część większej całości
Grupa Azoty staje się firmą globalną, operującą na światowych rynkach, będącą jednym z liderów segmentu nawozowego w skali kontynentu. Wymaga to umiejętności sprawnego poruszania się na rynku podlegającym trendom globalnym, jak również odzwierciedlającym pewne tendencje czy odmienności lokalne. Z kwestią zrównoważenia tego, co powszechne, światowe, i tego, co specyficzne, niepowtarzalne, organizacja musi radzić sobie jako świadomy, aktywny uczestnik współczesnego życia gospodarczego. Z kolei jako grupa skupiająca kilka spółek pochodzących z różnych miejsc w Polsce, w tym nieco odmiennych kręgów geograficzno-kulturowych, o troszkę różnej przeszłości i pewnych odmiennościach organizacyjnych, musi umieć wyważyć między tym, co wspólne i zunifikowane, a tym, co niepowtarzalne i specyficzne w dorobku każdego z uczestników Grupy. Stąd też szczególna waga, jaką w programie studiów podyplomowych przywiązuje się do relacji międzykulturowych w biznesie, do sprawności organizacji w warunkach transgranicznych, do rozwijania kompetencji pozwalających działać skutecznie w środowisku międzynarodowym, jak też międzykulturowym, w obu z zaznaczonych wymiarów. Studia zostały zaprojektowane tak, by odpowiedzieć na potrzeby menedżerów w odniesieniu do obu głównych linii zmian.
Jednym z priorytetów Grupy w obszarze „miejsce pracy” jest m.in. zapewnienie stałego poziomu bezpieczeństwa, w tym zdrowotnego, pracowników, poprawa ich satysfakcji i aktywizowanie aktywności w zakresie rozwoju. W tej grupie działań, poza studiami dostosowanymi do potrzeb spółki, mieści się dofinansowanie zewnętrznych studiów. Pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do studiów niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich z dziedziny chemii, handlu, energetyki, automatyki przemysłowej, finansów i rachunkowości lub zarządzania. W Grupie Azoty są prowadzone liczne szkolenia wynikające ze zmian, potrzeby doskonalenia i zamierzeń rozwojowych Grupy. Pracownicy zgłaszają potrzeby dokształcenia się, które są następnie weryfikowane przez kierowników. W efekcie zapotrzebowanie szkoleniowe jest kierowane do odpowiednich firm czy organizatorów kursów.
Propozycja studiów dla kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za budowę tożsamości grupowej i integrację procesów biznesowych w Grupie Azoty to jednak działanie o nieco szerszym kontekście. Oferta wynikająca z bilansu potrzeb i deficytów w Grupie wpisuje się w program budowy tzw. kadry rezerwowej, zmierzający do zapewnienia ciągłości generacyjnej i kulturowej w zarządzaniu. Program sięgający do potencjału rekrutacji wewnętrznej i rozwoju kompetencji na stanowiskach kierowniczych jest wdrażany obecnie w kolejnych spółkach Grupy.
 
Rafał Bednarczyk