Zalecenie takie znalazło się w stanowisku rady w sprawie nadzoru rynku w obszarze środków ochrony indywidualnej, przyjętym na posiedzeniu 24 października br. w siedzibie Sejmu.
 
Inspekcja pracy ma także współdziałać przy kampanii informacyjnej prowadzonej przez jednostki notyfikowane, adresowanej do producentów, importerów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej, dotyczącej wymagań związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
 
Podczas posiedzenia Rada Ochrony Pracy omawiała problematykę poprawy skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w świetle wymagań nowej normy ISO 45001. Określa ona wymagania dla systemów zarządzania bhp i ma być opublikowana w przyszłym roku.

Doświadczenia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie oceny funkcjonowania elementów systemowego zarządzania bhp przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki. Skoncentrował się m.in. na ocenie ryzyka zawodowego jako kluczowym składniku zarządzania bezpieczeństwem pracy. - Działaniem, które powinno mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę bezpieczeństwa na stanowiskach pracy jest proces stałej oceny i kontrolowania ryzyka zawodowego, który powinien podlegać udokumentowaniu. Z doświadczeń inspektorów pracy wynika, że pracodawcy posiadają w większości dokumentację opracowaną pierwotnie w swoich zakładach dla stanowisk pracy, a także dla prac, przy których miał miejsce wypadek. Ocena ta nie jest jednak korygowana o zmieniające się warunki pracy i nie podlega koniecznym analizom – stwierdził Jakub Chojnicki.

Jak zaznaczył, brak właściwej analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz ogólna, szablonowa dokumentacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego powodują, że w części kontrolowanych przez PIP zakładów brakuje nie tylko konkretnych działań pracodawcy dla poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka wypadkowego, ale brak jest przede wszystkim świadomości, że takie działania są niezbędne. Dopiero weryfikacja oceny ryzyka zawodowego, będąca wynikiem realizacji środków prawnych wydawanych przez organy PIP oraz wdrożenie koniecznych środków profilaktycznych pozwala obniżyć zagrożenie wypadkowe w zakładach podlegających kontroli.