Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Jaka jest norma czasu pracy nauczyciela akademickiego naukowego?

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - dalej u.p.s.w. czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. W art. 130 ust. 3 u.p.s.w. został określony jedynie roczny wymiar zajęć dydaktycznych, natomiast akt u.p.s.w. w ogóle nie określa ile czasu chociażby w skali roku nauczyciel akademicki powinien poświęcić na pracę naukową i obowiązki organizacyjne.

Chcesz wiedzieć więcej o pracy, mocy, energii w polskich firmach? Zapraszamy na największą bezpłatną konferencję HR - HR Tech Summit 2017 r. - już 27 kwietnia!

W parciu o art. 130 ust. 5 u.p.s.w. szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej określonej w statucie. Skoro wymiar czasu pracy nauczyciela akademickiego określa zakres jego obowiązków, jego system czasu pracy jest zbliżony do zadaniowego czasu pracy z art. 140 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., w którym pracodawca powinien uwzględniać normy czasu pracy z art. 129 k.p. (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy). W literaturze wskazuje się (choć z pewnymi wątpliwościami), że analogiczne normy należy również przyjąć w odniesieniu do nauczycieli akademickich w tym sensie, że nauczycielowi akademickiemu należy powierzać zadania możliwe do wykonania w czasie pracy wynikającym z ogólnie przyjętych norm czasu pracy: 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo (red. K. Baran, Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, WK 2015, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, WKP 2013).