Pracownik został zatrudniony 1 stycznia 2008 r. na pełen etat na 3 miesiące, jest to jego pierwsza praca. Następnie od 1 kwietnia została z nim podpisana umowa na czas nieokreślony ale zmniejszono wymiar etatu do 0,75.
Ile przysługuje temu pracownikowi urlopu? Czy fakt że pierwsze trzy miesiące były pełnoetatowe mają wpływ na ilość godzin odejmowanego urlopu? Czy jeżeli pracownik złoży teraz wniosek to pierwszych 5 dni powinnam liczyć po 8 godzin, czy po 6 godz. zgodnie z obecnym wymiarem?

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął tę pracę, nabywa prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca zatrudnienia w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (art. 153 § 1 k.p.).
Taki sposób nabywania urlopu obowiązuje w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik podjął pierwszą pracę, czyli w tym przypadku chodzi o 2008 r.
W przypadku zmiany etatu w ciągu roku kalendarzowego - choć przepisy o tym wprost nie stanowią - przyjmuje się, że wymiar urlopu pracownika powinien być odpowiednio skorygowany, czyli zmniejszony lub zwiększony w zależności od tego czy zmiana wymiaru czasu pracy pracownika powoduje obniżenie lub zwiększenie czasu pracy. W związku z tym należy obliczyć oddzielnie zgodnie z zasadą proporcjonalności wymiar tego urlopu za każdy okres pracy. Ta zasada ma zastosowanie również do pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy.
W okresie od stycznia do marca 2008 r. pracownik nabywał prawo do urlopu za każdy miesiąc pracy w wymiarze 1/12 z 20 dni czyli 1,66 dnia. Jeżeli jednak pracownica nie wykorzystywała urlopu z każdym miesiącem pracy, to z tytułu pracy od stycznia do marca należy się jej urlop w wymiarze 3/12 z 20 = 5 dni (40 godzin).
W okresie od kwietnia do końca 2008 r. pracownica jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wobec tego w pierwszej kolejności należy ustalić jej wymiar urlopu proporcjonalnie do wymiaru etatu, czyli 20 x 0,75 = 15 dni (120 godzin, gdyż jeden dzień urlopu zgodnie z art. 1542 § 2 k.p. odpowiada 8 godzinom pracy), a następnie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia na część etatu, przy założeniu że w przypadku pierwszego w karierze zawodowej urlopu nabywa się go etapami z upływem miesiąca zatrudnienia, czyli 15 x 1/12 = 1,25 dnia (10 godzin).
Ten wynik jest liczbą niecałkowitą, a w przypadku ustalania wymiaru urlopu pracowników zatrudnionych po raz pierwszy brak jest wyraźnego przepisu, który pozwałaby zaokrąglać ten wynik w górę do pełnego dnia. Można jednak przyjąć - kierując się zasadą korzyści dla pracownika - że niepełny wynik będzie zaokrąglany, wówczas pracownica będzie miała prawo do urlopu w wymiarze 2 dni. Jeżeli jednak pracownica nie będzie wykorzystywała urlopu z każdym miesiącem zatrudnienia ale z upływem kilku miesięcy pracy, to z tytułu pracy na część etatu od kwietnia do końca roku będzie miała prawo do urlopu w wymiarze 15 dni x 9/12 = 11,25. Ten wynik również jest liczbą niecałkowitą. Tutaj również kierując się zasadą korzyści dla pracownika - można przyjąć założenie o zaokrągleniu w górę do pełnego dnia tego wymiaru. W tej sytuacji pracownica miałaby prawo do urlopu w wymiarze 12 dni (96 godzin). W sumie pracownica ma prawo do 136 godzin urlopu.
Proszę pamiętać, że urlopu udziela się na dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy - rozlicza się zaś urlop w godzinach, np. jeżeli ta pracownica wystąpi w czerwcu o 5 dni urlopu, a jej dobowa norma czasu pracy wynosi obecnie 6 godzin, to pracownicy nie będzie w pracy przez 5 dni, a z puli urlopowej odjąć należy 30 godzin (pięć 6-godzinnych dniówek tej pracownicy). Pracownicy pozostanie do wykorzystania jeszcze 106 godzin urlopu.