Odpowiedź:

Lodówka powinna się znaleźć w miejscu do tego przeznaczonym ze względów bezpieczeństwa oraz ograniczenia swobodnego przepływu osób.

Uzasadnienie:

Przepisy bhp dotyczące zakładów pracy, w szczególności obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy, terenu zakładów pracy oraz pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z § 3 załącznika nr 3 do r.b.h.p. pracodawca zatrudniający do dwudziestu pracowników powinien zapewnić im m.in. warunki do higienicznego spożywania posiłków. Jeżeli w zakładzie pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace brudzące lub nie występują szczególne wymagania sanitarne, miejsca do spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz umywalki mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu. Zgodnie z § 29 załącznika nr 3 do r.b.h.p. pracodawca zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków. Powyższy przepis nie dotyczy jednak zakładów pracy, w których wykonywane są prace wyłącznie o charakterze biurowym. Jak wynika z powyższych przepisów, niezależnie od liczby pracowników, należy zapewnić im higieniczne warunki do spożywania posiłków. Tym samym w mojej ocenie w omawianym przypadku lodówka powinna się znaleźć w wyznaczonym do tego miejscu ze względów bezpieczeństwa oraz ograniczenia swobodnego przepływu osób w pomieszczeniu.

Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2015 r.