Jednak zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ustalaniu wymiaru składki na FEP stosuje się art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), zgodnie z którym roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Do czasu przekroczenia limitu płatnik musi więc wpłacać składki do ZUS. W tym roku wynosi on 94.380 zł.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 7 maja 2010 r., Bożena Wiktorowska