Z najświeższych danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w okresie od 23 sierpnia 2015 r. do 24 kwietnia br. elastyczny czas pracy wprowadziło już 2 366 pracodawców. Prawie połowa z nich to duże i bardzo duże przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249  osób (753) i od 250 pracowników (420). Wśród średnich firm, zatrudniających od 10 do 49 pracowników wskaźnik ten wyniósł 620 osób, natomiast dla najmniejszych, zatrudniających max. 9 osób – 573.

Firmy mogą uelastyczniać czas pracy od sierpnia 2013 roku. Według danych z okręgowych inspektoratów pracy najwięcej firm wprowadziło nowe przepisy w województwie śląskim (332 firm), wielkopolskim (313) i dolnośląskim (201).

[-OFERTA_HTML-]

W ramach elastycznej organizacji czasu pracy pracodawcy mogą skorzystać z kilku rozwiązań, jakie proponuje Kodeks Pracy:

- Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może wprowadzić dla niego skrócony tydzień pracy. W tym systemie praca odbywa się przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca

- Wniosek pracownika może także dotyczyć  pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie powinno także trwać jednak więcej niż 12 godzin, w okresie rozliczeniowym maks. 1 miesiąca .

- Pracownik może także korzystać z ruchomego czasu pracy, polegającego na określeniu różnych godzin rozpoczynania pracy w dniach roboczych, albo na określeniu przedziału czasu, w którym pracownik samodzielnie decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy. Ułatwia to pracownikom godzenie życia rodzinnego z pracą.

- Kodeks pracy przewiduje także możliwość zatrudniania pracowników w ramach telepracy.

- Według danych Eurostatu odsetek osób pracujących zazwyczaj w domu w UE jest niski i wynosi 4,7% W Polsce odsetek ten jest porównywalny – 5,3%. Zarówno w Polsce jak i średnio w krajach UE 85% pracowników nigdy nie pracuje w domu.

Źródło: MRPiPS