Na wstępie wskazać należy, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa pracy nie przewidują obowiązku wypłacania pracownikom zatrudnionym w systemie pracy zmianowej dodatków za pracę na poszczególnych zmianach. Uprawnienie takie pracodawca może jednak przyznać pracownikom samodzielnie zapisując je w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie wynagradzania czy układzie zbiorowym pracy). Dodatek z tytułu pracy np. na drugiej zmianie nie musi przysługiwać wszystkim pracownikom, jednak ustalając krąg osób do niego uprawnionych pracodawca pamiętać musi aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji w zatrudnieniu.
 
Jednakże w braku regulacji wewnątrzzakładowych w tym zakresie pracodawca nie ma obowiązku wypłacania pracownikom zatrudnionym w systemie pracy zmianowej np. według rozkładu czasu pracy - 12 godzin pracy w nocy i 24 godziny czasu wolnego, żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Nie ma również obowiązku odmiennego obliczania wynagrodzenia pracowników w takim przypadku.

 
Inaczej jest jednak z dodatkiem za pracę w porze nocnej. W tym zakresie przepisy prawa pracy zawierają już szczegółowe unormowania nakazujące wypłacanie takiego dodatku wszystkim pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej niezależnie do tego czy uprawnienie takie wynika z obowiązujących w zakładzie aktów wewnątrzzakładowych.
Zgodnie bowiem z art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. , pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Wskazany powyżej 20% dodatek do wynagrodzenia przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej, niezależnie od tego w jakim systemie czasu pracy są zatrudnieni oraz na jakim stanowisku wykonują swoją pracę. Obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia istnieje ponadto również wtedy gdy praca w porze nocnej ma charakter wyjątkowy czy incydentalny. 
Wyjaśnić ponadto należy, iż zgodnie z art. 1517 § 1 k.p., pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Pracodawca zobowiązany jest określić dokładnie na które 8 godzin (z wskazanego okresu) przypadać będzie pora nocna i każdemu pracownikowi świadczącemu w  tym przedziale czasowym pracę wypłacać wskazany wyżej 20% dodatek do wynagrodzenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych