Pracodawca przyznaje pracownikowi dodatek do wynagrodzenia.
Czy ten dodatek może zostać pomniejszony w przypadku zwolnienia chorobowego w całości, pomimo tego, że pracownik przybywał na zwolnieniu chorobowym 3 dni?

O tym, czy i w jakim zakresie pracownik zachowuje prawo do dodatku do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy wskutek choroby rozstrzyga zawarta z nim umowa o pracę bądź przepisy płacowe (np. regulamin wynagrodzenia), którego regulują zasady wypłacania tego rodzaju składnika wynagrodzenia.

Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą przysługujących pracownikowi następuje w trybie przewidzianym w art. 771–773 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Z przepisów tych wynika, że wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom dodatkowych składników wynagrodzenia (np. dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego) mogą być określone w umowie o pracę bądź w przepisach płacowych (np. regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy). Stąd też o tym, czy i w jakim zakresie pracownik zachowuje prawo do dodatku do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy wskutek choroby rozstrzyga zawarta z nim umowa o pracę bądź przepisy płacowe, którego regulują zasady wypłacania tego rodzaju składnika wynagrodzenia.