Czy pracownica, która przyjęła dziecko w wieku 6 lat 3 miesięcy na wychowanie jako rodzina zastępcza może wskazać we wniosku o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego dowolną datę rozpoczęcia tego urlopu (wniosek pracownicy z dnia 14 listopada 2007 r. o urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego od 1 stycznia 2008 r.) i czy może wnioskować o 8 tygodni urlopu?

Pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem) przysługuje urlop na warunkach urlop macierzyńskiego. Urlop przysługuje pod warunkiem przyjęcia na wychowanie dziecka do ukończenia 7 roku życia lub w przypadku dziecka, wobec którego został odroczony obowiązek szkolny do 10 roku życia.


Wymiar takiego urlopu wynosi 18 tygodni nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Jednak urlop nie może być krótszy niż 8 tygodni. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego. Data udzielenia tego urlopu nie może być dowolna, gdyż przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego następuje na podstawie oświadczenia pracownika o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie oraz na podstawie zaświadczenia sądu opiekuńczego o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej (oświadczenie musi zawierać datę urodzenia dziecka). W przypadku pracownicy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego powinien rozpocząć się z datą przyjęcia dziecka na wychowanie. Wymiar tego urlopu wynosić będzie 18 tygodni - dziecko ma 6 lat i 3 miesiące.