Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 287,8 tys. osób. W maju br. bezrobocie wynosiło 10 %. W okresie styczeń-czerwiec ubiegłego roku spadek bezrobocia wyniósł 414,3 tys. osób (17,9 %). Spadek odnotowany w czerwcu 2008 roku był słabszy, niż odnotowany w 2007 i 2006 roku, kiedy to bezrobocie obniżyło się:
• w końcu czerwca 2007 roku o 90,0 tys. osób (4,5 %.),
• w końcu czerwca 2006 roku o 95,4 tys. osób (3,6 %).

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym największy w województwach:
• lubelskim - o 6,1 %. (o 6,4 tys. osób),
• wielkopolskim - o 5,4 % (o 5,0 tys. osób),
• zachodniopomorskim - o 5,3 % (o 4,6 tys. osób),
• lubuskim - o 5,2 %. (o 2,3 tys. osób).

Czerwiec zwykle należał do miesięcy, w których po wiosennym ożywieniu na rynku pracy odnotowywano wzrost bezrobocia, głównie ze względu na wzmożoną rejestrację osób kończących szkoły. Ta niekorzystna sytuacja zmieniła się od 2003 roku. Jednak spadek bezrobocia dotyczy głównie mężczyzn, którzy zatrudniają się przy pracach sezonowych w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie. Bezrobocie spadło też dzięki pracom subsydiowanym ze środków Funduszu Pracy, pracom społecznie użytecznych, szkoleniom i stażom oraz wyjazdom do pracy za granicę.

Pracodawcy zgłosili w czerwcu do urzędów pracy 104 tys. ofert pracy - w porównaniu do maja o 400 ofert mniej. (o 0,4 %). Spadek liczby ofert pracy w czerwcu 2008 roku odnotowano w dziewięciu województwach, przy czym najsilniejszy (względny) w województwach:
• małopolskim - o 23,2 % (o 1,7 tys. ofert),
• podlaskim - o 20,4 % (o 0,5 tys. ofert).

 W pozostałych województwach wzrosła liczby ofert pracy, najbardziej w województwie świętokrzyskim (o 30,2 % tj. o 0,8 tys. ofert). W okresie I półrocza 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 632,4 tys. ofert pracy, czyli o 33,9 tys. mniej w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku (666,3 tys.).

W ostatnim okresie wzrósł udział bezrobotnych w wieku 55 lat i więcej, natomiast zmalał odsetek osób oczekujących na pracę powyżej 1 roku.
Do urzędów pracy w ciągu czerwca zgłosiło się 178,6 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 10,3 tys. więcej niż w maju 2008 r. i o 5,6 tys. mniej niż przed rokiem). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 136,7 tys. osób, tj. 76,6 % stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny.

Z danych na koniec czerwca 2008 r. wynika, że 147 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 10,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 0,7 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 112 zakładów, 7,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1 tys. osób).

Spadek stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach, a oscylował on w przedziale od 0,7 punktu (województwo lubelskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie) do 0,2 punktu (województwo świętokrzyskie).

Od 2005 roku czerwiec 2008 charakteryzuje się zdecydowanie najniższym natężeniem bezrobocia:
• w czerwcu 2007 – stopa bezrobocia wyniosła 12,3 %,
• w czerwcu 2006 – stopa bezrobocia wyniosła 15,9 %,
• w czerwcu 2005 – stopa bezrobocia wyniosła 18 %.